Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2546
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  Accommodation managementAI system (AI: Artificial Intelligence Software)Baan Suan SawanBusiness PartnerCommunity based TourismCultural tourismCustomer Accountingdecision influential factorseffectivenessefficiencyevaluationfinancial evidenceFirm SuccessHome stayHotel BusinessesInnovationIntellectual CapitalManagement accountantsManagerial InformationMarket PerformanceOTOPPhu Phan DistrictSakon Nakhon ProvinceStrategic Human Resource ManagementStrategic Management Accountingstrategieuniversity selection behaviorกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกลุ่มทอผ้าฝ้ายการกำกับดูแลกิจการการเข้าถึงการควบคุมภายในการเงินการจัดการท่องเที่ยวการจัดทำบัญชีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนการบริหารจัดการที่พักการบริหารบัญชีการบัญชีต้นทุนการบัญชีบริหาร การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์การบัญชีลูกค้าการประเมินการประยุกต์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าการมีส่วนร่วมการเลือกระบบสารสนเทศทางบัญชีเกษตรอินทรีย์ความน่าจะเป็นความพึงพอใจความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมความรู้ทางการบัญชีความสำเร็จความสำเร็จของกิจการค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตคุณภาพรายงานทางการเงินคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคุณสมบัติพื้นฐานโครงการปริญญาบริหารธุรกิจ (MBA)ภาคพิเศษ มก.ฉกสจังหวัดสกลนครต้นทุนฐานกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอตัววัดผลการดำเนินงานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบททุนทางปัญญาทุนมนุษย์ธุรกิจ SMEsธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ธุรกิจโรงแรมนวัตกรรมนวัตกรรมกระบวนการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ้านสวนสวรรค์ผู้ทำบัญชีผู้ประกอบการผู้ประกอบการร้านอาหารแผนยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตรฐานอาหาร ISO 22000มูลค่าของกิจการมูลค่าเพิ่มระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์)ระบบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์สถานประกอบการหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักอาหารปลอดภัย HACCPแหล่งเงินทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอบจ.อาหารท้องถิ่นอำเภอภูพานอิทธิพล

  Interest

  การบัญชีบริหาร , การบัญชีต้นทุน, การเงิน

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 20-418 ชั้น 4 อาคาร20
   • ห้องห้อง 7-210 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (41)