Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2546
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  Accommodation managementAI system (AI: Artificial Intelligence Software)Baan Suan SawanBusiness PartnerCommunity based TourismCultural tourismdecision influential factorseffectivenessefficiencyevaluationfinancial evidenceFirm SuccessHome stayInnovationIntellectual CapitalManagement AccountantsManagerial informationOTOPPhu Phan DistrictSakon Nakhon ProvinceStrategic Human Resource ManagementStrategic Management Accountingstrategieuniversity selection behaviorกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกลุ่มทอผ้าฝ้ายการกำกับดูแลกิจการการเข้าถึงการควบคุมภายในการเงินการจัดการท่องเที่ยวการจัดทำบัญชีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนการบริหารจัดการที่พักการบริหารบัญชีการบัญชีต้นทุนการบัญชีบริหาร การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์การประเมินการประยุกต์การเพิ่มมูลค่าการมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ความน่าจะเป็นความพึงพอใจความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมความรู้ทางการบัญชีความสำเร็จความสำเร็จของกิจการค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคุณสมบัติพื้นฐานโครงการปริญญาบริหารธุรกิจ (MBA)ภาคพิเศษ มก.ฉกสจังหวัดสกลนครต้นทุนฐานกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอตัววัดผลการดำเนินงานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบททุนทางปัญญาทุนมนุษย์ธุรกิจ SMEsธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นวัตกรรมนวัตกรรมกระบวนการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ้านสวนสวรรค์บึงโขงหลงประเด็นปัญหาประสิทธิผลของการทำรายงานปัจจัยที่มีอิทธิพลผลการดำเนินงานของกิจการผลประเมินผลิตภัณฑ์ OTOPผ้าฝ้ายทอมือผู้ทำบัญชีผู้ประกอบการผู้ประกอบการร้านอาหารแผนยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตรฐานอาหาร ISO 22000มูลค่าของกิจการระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์)ระบบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์สถานประกอบการหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักอาหารปลอดภัย HACCPแหล่งเงินทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอบจ.อาหารท้องถิ่นอำเภอภูพานอิทธิพล

  Interest

  การบัญชีบริหาร , การบัญชีต้นทุน, การเงิน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้องห้อง 7-210 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก