Person Image

  Education

  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2540
  • บธ.ม.การตลาด, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ไทย, 2546
  • บธ.บ.การตลาด, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2551
  • บธ.ด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2565

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2023 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรเชิงพลวัตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคของการเปลี่ยนแปลง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 การจัดการประเภทเนื้อหาข้อความของตราสินค้าและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคจากการศึกษาตราสินค้าที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 0 0
  2023 การจัดการประเภทเนื้อหาข้อความของตราสินค้าและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคจากการศึกษาตราสินค้าบริการที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 5 2 0 0
  2021 แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2021 อิทธิพลคุณค่าของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตราสินค้าไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาตร์และวิทยาการจัดการ 1 0 0 0
  2020 การขับเคลื่อนการบริหารความสัมพันธ์ระยะยาวด้วยกลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ขาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2020 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าฝ้ายทอมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2019 กลยุทธ์การยกระดับจริยธรรมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2018 อิทธิพลของเรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ และแรงจูงใจในการทำงาน ที่มีต่อการคงอยู่ของบุคคลของธุรกิจสถาบันอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากพริกเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ ๓ ดำ แห่งภูพาน (ผลิตผลจากเกษตรกรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ) หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2011 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าฝ้ายย้อมครามเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนคร (ปีงบประมาณ 2554) หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2011 การจัดการทางการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ จ.สกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2010 แนวทางในการส่งเสริมการตลาด “ผ้าขาวม้า” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คระศิลปศาสตรืแบะวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2010 การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนาศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาพื้นที่อุทยานหนองหารน้อยเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2007 ปัจจัยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทำรายงานประกอบการเรียนของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 3 0 0
  2014 การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2013 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2013 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2009 ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบ และพลัง 3 ประสาน ที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน"สกลนคร โมเดล" (ปีงบประมาณ 2552) หัวหน้าโครงการ สำนักงานจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2008 การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม หมู่ 1 บ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2007 การจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากเม่า ในเขตจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายบริหารการวิจัยฯ สู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 0 0 0 0