การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Sub Project