การศึกษาความต้องการในการพัฒนาสินค้าแปรรูปจากพริกเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Publish Year International Journal 1
2020 inนางสาวเปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, อาจารย์, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, "A Conjoint Analysis of Consumer Preferences for Chili Products: A Case Study on Chili Sauce", GATR Journal of Management and Marketing Review, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 226-233