การวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากพริกเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน