การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการแปรรูปผลิตภัณฑ์พริกเชิงพาณิชย์ของเกษตกรผู้ปลูกพริกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน