ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทำรายงานประกอบการเรียนของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร