ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

Publish Year National Conference 1
2013 inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนื้องถิ่นจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน”, 28 พฤศจิกายน 2013, สกลนคร ประเทศไทย