การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลาง