การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าฝ้ายย้อมครามเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนคร (ปีงบประมาณ 2554)