การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ ๓ ดำ แห่งภูพาน (ผลิตผลจากเกษตรกรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ)