Person Image

  Education

  • บช.ม. ( บัญชี) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2544
  • บธ.บ. (การบัญชี) , มหาวิทยาลัยรังสิต , ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  AECASEANcommunity developmentcommunity enterpriseeffectivenessefficiencyevaluationfinancial evidenceMachine FundSMEssocial businessstrategieการกำกับดูเเลกิจการที่ดีการบริหารกำไรการบัญชีการประเมินการเปิดเผยข้อมูลทุนมนุษย์การผลิตยางพาราแผ่นการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน การวิเคราะห์แบบจำแนกประเภท การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชี ศักยภาพการแข่งขัน สถาบันอุดมศึกษาในแถบลุ่มน้ำโขงกิจกรรมครัวเรือนยากจนต้นแบบความพึงพอใจเครื่องประดับโครงการหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3จังหวัดสกลนครต้นทุนต้นทุนกิจกรรมต้นทุนผลิตภัณฑ์ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัวผลักดันต้นทุนทรัพยากรปีกแมลงทับผลได้ของกิจกรรมผลตอบแทนกาแผนยุทธศาสตร์พลังสามประสานมูลค่ากิจการยั่งยืนราชการท้องถิ่นราชการท้องที่ศักยภาพการแข่งขันศักยภาพธุรกิจสกลนครโมเดลสถาบันอุดมศึกษาในแถบลุ่มน้ำโขงสินค้าเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอนุรักษ์อบจ.

  Interest

  การบัญชี

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2557 - ม.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ก.ย. 2557 - มี.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาการเงินและการบัญชี(รักษาราชการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ธ.ค. 2553 - ต.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ต.ค. 2550 - ต.ค. 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation