Person Image

  Education

  • บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2556
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(SMEs)มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2546
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  1) Global Healthcare 2) The World Health Organization ACADEMIC DEVELOPMENTCommunity Enterprise Membersevaluationfinancial evidenceFood BankFood InsecurityFood PantryFood Scarcitygarment industry Healthhealth promotionHigher educationHIGH-PERFORMANCE WORK SYSTEMHigh-performance work systemsmycetomanarrative reviewneglected tropical diseaseParticipationpremature mortalitypreventionPromotionPROMOTION IN HIGHER EDUCATIONPublic healthQuality of liferatiosregistryrheumatoid arthritisRole in Educational and Career ChoicesSMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium EnterprisesSociety and Culturesports for healthstrategiestrategiesTuberculosistype 2 diabeteswaist-to-hipwaist-to-hip ratiosWorkforceการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดกิจกรรมกีฬาเรือยืนพายการตลาดการทำงานเป็นทีมการบริหารงานบุคคลการประเมินการปรับตัวการพัฒนาธุรกิจการพัฒนาบุคลากรการพัฒนารูปแบบการวางแผนกาลังคนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การวางแผนอัตรากำลังการวิเคราะห์การส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการสรรหาบุคลากรการสำรวจการสื่อสารภายในองค์การการให้พ้นจากงานเกษตรกรความต้องการศึกษาต่อความผูกพันความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรีธุรกิจระหว่างประเทศนการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษนวัตกรรมของวิสาหกิจแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียนประสิทธิภาพปัญหาและอุปสรรคผลกระทบ เศรษฐกิจ สังคม การแข่งขัน กีฬาเรือยาวประเพณีผลการปฎิบัติงานผู้นำผู้สูงอายุแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเศรษฐกิจจังหวัดสกลนครภาวะผู้นำภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้ประกอบการแรงจูงใจวิถีการดำเนินชีวิตวิสาหกิจชุมชนศึกษาต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสุขภาพเสื้อผ้าสำเร็จรูปองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครองค์การสุขภาพดีอบจ.อย่างยั่งยืนอุตสาหกรรม

  Interest

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ธุรกิจระหว่างประเทศ, สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, การวางแผนทรัพยากรมนุษย์, การวางแผนอัตรากำลัง, ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • ม.ค. 2560 - ส.ค. 2560 หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ (รักษาการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ส.ค. 2559 - ก.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ก.พ. 2558 - ส.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารโครงการสำนักงาน
   • ห้อง 1301, 1302 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้อง University Grenada ชั้น University Grenada อาคาร University Grenada
   • ห้องภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก