Person Image

  Education

  • บช.บ.(บัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2531
  • M.B.A.(Corporate Finance), University of Dallas, สหรัฐอเมริกา, 2534
  • D.B.A.(บัญชี), The joint doctral program in business administration,Bangkok Center, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  International Education Standard 2 (IES2) Supplier coordinationAccounting educationaccounting informationAdverse selectionAltman's Z-score modeland Accounting Standard.and public participationand SET Thailandand SET Thailand.and SET Thailand. Automotive industryBankrupctyBoard StructureCollaborative forecastingCollaborative planningCollaborative Product Development (CPD)corporate governancecreativityCRITICAL SUCCESS FACTORearnings qualityEconomic ConsequencesEmerging MarketEM's score modelEnterprise developmentEnterprise performanceFinancial performance measurementFinancial Reporting StandardsFirm ValueFraudFraud TriangleInsurance sectorInternational Education Standard 2 (IES2)International Education Standard 3 (IES3)LearningNew product developmentOpportunityOwnership StructurePressureProfessional accountingProfessional skillsProperty development sectorRationalizationSET 100soft factorstandard deviationsustainabilitySustainability PerformanceSynergyTarget costingTarget priceTAS 16Thai Accountantthe Stock Exchange of ThailandTobin’s QTQATQMTransaction Cost AnalysisTransaction costsVAICvalue added intellectual capitalการคลังการเงินการบริการการบริหารจัดการการพัฒนาเว็บไซต์การรับรู้ภาพลักษณ์การสื่อสารองค์กรการออกแบบเนื้อหาความคาดหวังความพึงพอใจความสามารถใช้งานความเสี่ยง การทุจรืต คอรัปชั่นคุณภาพข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการช่องทางประชาสัมพันธ์ทัศนคตินักศึกษาบรรษัทภิบาลบริษัทจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบัญชีบุคลากรประชาชนผลการดำเนินงานแผนธุรกิจแผนแม่บทไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรภาพลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลค่าของกิจการยุทธ์ศาสตร์ระดับอุดมศึกษาระบบบัญชี มหาวิทยาลัยล้มเหลวของบริษัทจดทะเบียนสถาบันการศึกษาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสื่อเว็บไซต์หลักสูตรอาจารย์

  Interest

  บัญชี

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (42)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Factors affecting cost and time performance on highway construction projects: Evidence from ThailandMeeampol S., Ogunlan S.2006Journal of Financial Management of Property and Construction
  11(1),pp. 3-20
  31
  2Transaction cost analysis in new product development processMeeampol S., Distanont A.2017Advanced Science Letters
  23(11),pp. 10549-10554
  2
  3Key elements for achieving an enterprise's performance in the areas of sustainabilityPhusavat K., Chindavijak C., Meeampol S., Kess P., Hidayanto A.N.2017International Journal of Management and Enterprise Development
  16(4),pp. 275-290
  1
  4Performance of intellectual capital among Thailand's publicly listed companiesPastuszak Z., Chuacharoen S., Tong-In D., Anussornnitisarn P., Meeanpol S., Shyu S.H.P.2013International Journal of Innovation and Learning
  14(2),pp. 241-253
  0
  5Development of sustainability's performance framework: Learning from executive viewpointsAnusornnitisarn P., Chindavijak C., Rassameethes B., Meeampol S., Kess P., Hidayanto A.N.2017International Journal of Innovation and Learning
  22(3),pp. 304-321
  0
  6National e-payment master plan to Thailand 4.0Meeampol S., Rassameethes B., Sooksmarn S., Srinammuang P.2020International Journal of Advanced Science and Technology
  29(2),pp. 1612-1617
  0