แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวิเรขา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวิเรขา 4 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,21 ต.ค. 2009 - 13 พ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยดำเนินงานเพื่อการจัดการ,8 ก.ย. 2009 - 27 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โปรแกรมเชิงเส้นแบบผ่อนคลายสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและป แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,3 พ.ย. 2008 - 2 พ.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :วิธีการเชิงละโมบสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,4 พ.ย. 2008 - 3 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,30 ต.ค. 2009 - 26 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,8 มิ.ย. 2009 - 26 มี.ค. 2010
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โปรแกรมเชิงเส้นแบบผ่อนคลายสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกัน แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ก.พ. 2006 - 3 พ.ย. 2006
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,8 มิ.ย. 2009 - 26 มี.ค. 2010
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,31 ก.ค. 2017 - 8 ธ.ค. 2017

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของวิเรขา 2 ปีล่าสุด

Year Public 4
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานไปเสนอในงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2009,21 ต.ค. 2009 - 22 ต.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานเผยแพร่ในการประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ,28 ต.ค. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานเผยแพร่ในงานการประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2549,18 ธ.ค. 2006 - 20 ธ.ค. 2006
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผลงานในการประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ,17 ธ.ค. 2006 - 19 ธ.ค. 2006