โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 3 14 0 0
2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิคการศึกษาการทำงาน หัวหน้าโครงการ โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ 0 1 0 0
2017 การจัดการคงคลังวัตถุดิบโรงงานยางอัดแท่ง ผู้ร่วมวิจัย โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ 0 0 0 0
2016 การควบคุมน้ำหนักยางแท่ง หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
2016 การลดความสูญเสียของกระบวนการผลิตยางแท่ง ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
2015 การจัดตารางผลิตโรงงานขนมปังและเค้ก หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
2015 การกระจายสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ให้มีค่าใช้จ่ายรวมน้อยสุด ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
2015 การจัดการรถรับส่งพนักงานเพื่อให้ระยะทางรวมต่ำสุดโดยใช้วิธีการจัดกลุ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
2010 การจัดรูปแบบการตัดแผ่นงานพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีต้นทุนเศษเหลือและค่าใช้จ่ายในการตัดต่ำสุด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การจัดวางผังโรงงานสำหรับกระบวนการผลิตแบบงานสั่งทำ : กรณีศึกษาโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 1 0 0
2008 การจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภาพต่างกันโดยเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีเวลาเตรียมการและเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 4 0 0
2008 การจัดตารางเวลาการตัดแบ่งรูปแบบชิ้นงานสี่เหลี่ยมมุมฉากบนเครื่องจักรแบบขนาน ให้มีเวลาแล้วเสร็จน้อยสุด ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 1 0 0
2008 การจัดการสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งให้มีค่าใช้จ่ายด้านคงคลังต่ำสุด ด้วยวิธีการวางแผนเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 3 1 0 0
2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 2 0 0
2015 การหาตำแหน่งที่ตั้งลานรับซื้ออ้อยและการกำหนดราคารับซื้ออ้อยที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0