แนวโน้มผลงานของวิเรขา

Journal

บทความของวิเรขา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

Publish Year International Journal 1
2013 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exอ.ศุภชัย ปทุมนากุล, "Determination of the locations and capacities of sugar cane loading stations in Thailand", Computers & Industrial Engineering, ปีที่ 66, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 663-674

Conference

การนำเสนอบทความของวิเรขา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

Publish Year International Conference 1
2012 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exอ.ศุภชัย ปทุมนากุล, exอ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม, "An Algorithm for the Sugar Cane Loading Station Location Problem", The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10 - 13 ธันวาคม 2012, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Publish Year National Conference 23
2021 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exศิริพร ดำรงกุล, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสม กรณีศึกษารถขนส่งสินค้าในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 6, 1 - 3 กันยายน 2021, อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย
2021 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exธัชกร อุ่นจิตร, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดสมดุลสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ฐานของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ กรณีศึกษา บริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 6, 1 - 3 กันยายน 2021, อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exอธิวัฒน์ ธันย์วัชรมงคล, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตสถานีงานทากาวกระจกหน้ารถยนต์ กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5 , 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exสาวิตรี เปลี่ยนผึ้ง, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมปัง", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, จันทบุรี ประเทศไทย
2020 exฉัตรวิมล หลงทอง, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การหาจำนวนโรงสีข้าวและพื้นที่จัดตั้งโรงสีข้าวที่เหมาะสมในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exสุธรีนุช ไวยพันธ์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การลดของเสียจากปัญหาการชุบนิกเกิลไม่ติด กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exน้ำผึ้ง ยินดี, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น สำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้กู้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exบุณยาพร พูดดี, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exธีระวัฒน์ พุทธกัง, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การลดปัญหาของเสียจากเม็ดฝุ่นในกระบวนการพ่นสีกันชนท้ายรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องยนต์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exวรัญญา ฤทธิธรรม, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้หลักการควบคุมด้วยการมองเห็น โดยการจัดทำปฏิทินเฝ้าระวังวันหมดอายุยา กรณีศึกษาโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exระพีพัฒน์ พิมพ์มีลาย, exอรสา แสนดี, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงสมดุลสายการประกอบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ผลิตอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2016 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exอ.กัญชลา สุดตาชาติ, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การวางแผนการผลิตและการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการวิเคราะห์กิจกรรมร่วม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเบเกอรี่", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนายครรชิต เกื้อหนุน, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การลดความสูญเสียของกระบวนการผลิตยางแท่งด้วยวิธีการติดตามสุขภาพเครื่องจักร", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายประเสริฐศักดิ์ พรหมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การควบคุมน้ำหนักยางแท่ง: กรณีศึกษาโรงงานยางพารา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การวางแผนกระจายจักรยานยนต์เพื่อให้มีโอกาสจำหน่ายสูงสุด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exสุนทร บุญตา, inนางสาวศิริญญา โปร่งจิตร์, อาจารย์, inนางสาวกันทิมา มีแหยม, อาจารย์, "การจัดเส้นทางรถรับส่งพนักงานด้วยรูปแบบวิธีการทางคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2559, 25 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exเพ็ญศิริ สมพงษ?, inนางสาวกันทิมา มีแหยม, อาจารย์, inนายประเสริฐศักดิ์ พรหมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนรับจ้างเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดเพื่อลดเวลาการทำงานให้มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด", การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2559, 25 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exศุภชัย ปทุมนากุล, "การจัดตารางการตัดแผ่นวัสดุสองมิติบนเครื่องจักรแบบขนาน", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exศุภชัย ปทุมนากุล, "ปัญหาการตัดวัสดุแบบสองมิติเพื่อลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการตัด", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดตารางการผลิตของกลุ่มงานสำหรับเครื่องจักรแบบขนานที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันและมีเวลาเตรียมการโดยเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 18, 21 - 22 ตุลาคม 2009, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มีระยะทางต่ำสุดบนเงื่อนไขความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 28 - 30 ตุลาคม 2009, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2006 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต, "วิธีการเชิงละโมบสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภาพต่างกันโดยเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 15; 18-20 ธันวาคม 2549; กรุงเทพฯ., 18 - 20 ธันวาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต, "โปรแกรมเชิงเส้นแบบผ่อนคลายสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและประสิทธิภาพต่างกันโดยเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2549; กรุงเทพฯ., 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500068]