แน้วโน้มรางวัลของศุภสิทธิ์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2022 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายเศรษฐกร กาเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ถังเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella) แบบใช้แสงจากหลอดแอลอีดี (LED)", ผลงานการวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วยสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่มีการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ชื่อผลงานวิจัยที่ดำเนินการทรัพย์สินทางปัญญา ถังเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella) แบบใช้แสงากหลอดแอลอีดี (LED), ด้านวิจัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Sep 19 2022

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2014 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exหนึ่งฤทัย สมสิงห์,"ผลของการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินลูกรัง", รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นจากการประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, , โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน , Jul 22 2014
2019 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"EFFECT OF VETIVER GRASS ON CROP YIELD AND LATERITIC SOIL IMPROVEMENT", Awards of Excellent Poster, , International Society of Environmental and Rural Development, Feb 15 2019