แน้วโน้มรางวัลของศุภสิทธิ์

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2014 exหนึ่งฤทัย สมสิงห์,inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลของการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินลูกรัง", รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นจากการประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, , โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน , Jul 22 2014
2019 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"EFFECT OF VETIVER GRASS ON CROP YIELD AND LATERITIC SOIL IMPROVEMENT", Awards of Excellent Poster, , International Society of Environmental and Rural Development, Feb 15 2019