แนวโน้มผลงานของศุภสิทธิ์

Journal

บทความของศุภสิทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร และในภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

Publish Year International Journal 4
2019 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of No-tillage on Rice Yield and Some Soil Properties in Tropical Flooded Transplanting Lowland Rice Cultivation", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 53-61
2018 exS. Surson, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exN. Wongma, "An Investigation on Polyploidy Induction and Verification of Kram Ngo Plants (Indigofera suffruticosa) for Biomass Production in Northeast Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 32-42
2015 exSuntaree Surson, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattapong Wongma, "In vivo Induction of Tetraploid in Tangerine Citrus Plants (Citrus reticulata Blanco) with the Use of Colchicine", Pakistan Journal of Biological Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 37-41
2010 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exViriya Limpinuntana, exBanyong Toomsan, exSantibhab Panchaban, exRichard W Bell, "Growth and Yield Responses in Maize to Split and Delayed Fertilizer Applications on Sandy Soils Under High Rainfall Regimes", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 991-1003
Publish Year National Journal 13
2019 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแสงจากหลอด LED ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella vulgaris)", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 559-566
2019 exเดือนเพ็ญ ศรีสอนดี, exรัชนี รัตนวงศ์, exFrederic C. Do, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "Carbon content in various parts of 5 para rubber clones (Hevea brasiliensis)", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ1, กุมภาพันธ์ 2019
2018 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, exนางสาวธัญลักษณ์ ศิลารัตน, exนางสาวสุวนันท์ สามาอาพัฒน์, "ผลของการใส่วัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ร่วมกับซากหญ้าแฝกต่อสมบัติทางเคมีบางประการของดินลูกรัง", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 1143-1149
2018 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพุทธิภณ ศิริมูล, "อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเหนียวที่ปลูกในสภาพดินเค็ม", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 739-748
2015 exประภัสสร ลัดวิไลวงศ์, exเนตรนภา อินสลุด, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเติบโตของรากข้าวในระยะต้นอ่อนภายใต้สภาพขาดออกซิเจน", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2015, หน้า 656-661
2015 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพุทธิภณ ศิริมูล, "อิทธิพลของการแช่เมล็ดด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์ก่อนเพาะต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวภายใต้สภาพความเครียดเกลือ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 645-648
2014 exอริสสรา แก้วพิลารมย, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์และระบบการไม่ไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการในดินนาเค็มน้อย", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 198-203
2014 exนางสาวกรกนก เภาโพธิ์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการตอบสนองของข้าวในดินเค็ม", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 82-88
2014 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของซากพืชต่อการปลดปล่อยไนโตรเจนและการดูดใช้ไนโตรเจนของข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 521-524
2014 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวหนึ่งฤทัย สมสิงห์, "ผลของการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินลูกรัง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 209-212
2014 exนายพุทธิพล ศิริมูล, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและผลผลิตของข้าวในสภาพดินเค็ม", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 637-640
2014 exนางสาวประภัสสร ลัดวิไลวงศ์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางเนตรนภา อินสลุด, "การเจริญเติบโตของข้าวไร่และข้าวนาสวนที่ปลูกในสภาพขังน้ำาและไม่ขังน้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 609-612
2014 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนุชนภางค์ สุวรรณเทน, "อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนของข้าวที่ปลูกในดินลูกรัง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 613-616

Conference

การนำเสนอบทความของศุภสิทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร และในภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

Publish Year International Conference 4
2019 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of No-tillage on Rice Yield and Some Soil Properties in Tropical Flooded Transplanting Lowland Rice Cultivation", The 10th International Conference on Environmental and Rural Development in conjunction with The 2nd Nontri International Conference, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2019, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนุชนภางค์ สุวรรณเทน, "EFFECT OF VETIVER GRASS ON CROP YIELD AND LATERITIC SOIL IMPROVEMENT", The 6th International conference on Vetiver - ICV6, 5 - 8 พฤษภาคม 2015, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2013 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exเนตรนภา อินสลุด, exกรกนก เภาโพธิ์, exจีรศักดิ์ ฆ้องเดช, "Light responses and canopy photosynthesis of photoperiod-insensitive rice varieties under flooded and nonflooded conditions", 11th conference of the international society for plant anaerobiosis, 6 - 11 ตุลาคม 2013, Laguna สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2013 exเนตรนภา อินสลุด, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exSurachet Kantayod, exSanti Arthi, "Variable responses to water stress among upland and lowland rice genotypes", 11th conference of the international society for plant anaerobiosis, 6 - 11 ตุลาคม 2013, Laguna สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 12
2016 inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรอุมา จันทวงศ์, "การศึกษาเบื้องต้นในการให้แสงเสริมจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2015 inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของขนาดแปลงนาต่อสมรรถนะของรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในการเตรียมดิน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 , 17 - 19 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของขนาดแปลงนาต่อสมรรถนะเครื่องดํานาแบบนั่งขับ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558, 17 - 19 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของขนาดแปลงนาต่อสมรรถนะของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 , 17 - 19 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exกรกนก เภาโพธิ์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการตอบสนองของข้าวในดินเค็ม", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15, 27 - 28 มกราคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exอริสรสา แก้วพิลารมย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์และระบบการไม่ไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการในดินนาเค็มน้อย", ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15, 27 - 28 มกราคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exหนึ่งฤทัย สมสิงห์, "ผลของการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินลูกรัง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวอริสสรา แก้วพิลารมย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระบบไม่ไถพรวนและวัสดุอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินเค็มปลูกข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายพุทธิภณ ศิริมูล, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุอินทรีย์และระบบการไม่ไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินในนาข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวกรกนก เภาโพธิ์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเฉลิมพล เกิดมณี, "ผลของการไม่ไถพรวนและการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวในสภาพดินเค็ม", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการเตรียมดินและวัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว", การประชุมวิชาการข้าว ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exเนตรนภา อินสลุด, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, "การตอบสนองของพันธุ์ข้าวไทยต่อระบบนาน้ำน้อย", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=460046]