Journal

ผลของการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินลูกรัง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
2
209-212
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-