Journal

อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเหนียวที่ปลูกในสภาพดินเค็ม
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
46
4
739-748
กรกฎาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-