Journal

อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนของข้าวที่ปลูกในดินลูกรัง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
2
613-616
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-