Petty Patent

Article
ถังเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella) แบบใช้แสงจากหลอดแอลอีดี (LED)
Proprietor
Kasetsart University
License ID
18244
Class
ชาติ
Grant Date
10 กันยายน 2021
Related Link
-

Author

Output From Project

ระยะเวลาการให้แสง LED ต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา(Chlorella vulgalis)ในระบบถังเลี้ยง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252352 ชื่อวิชา Plankton for Aquaculture,11 ต.ค. 2022 - 11 ต.ค. 2022
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นวัตกรรมถังเพาะเลี้ยงสาหร่าย แหล่งทุน :กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,1 ต.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2023