Journal

Natural and Life Sciences Communications (ISSN: 28220838)
22
3
-
กรกฎาคม - กันยายน 2023
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Output From Project

ระยะเวลาการให้แสง LED ต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา(Chlorella vulgalis)ในระบบถังเลี้ยง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252352 ชื่อวิชา Plankton for Aquaculture,11 ต.ค. 2022 - 11 ต.ค. 2022
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นวัตกรรมถังเพาะเลี้ยงสาหร่าย แหล่งทุน :กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,1 ต.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2023