ระยะเวลาการให้แสง LED ต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา(Chlorella vulgalis)ในระบบถังเลี้ยง