ผลงานสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ปี 2024

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (40 คน)
ในสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (40 คน)
ในสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (40 คน)
ในสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ปี 2024

Publish Year International Journal 3
2024 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Decreasing Microbial Contamination in Culture Water of Siamese Fighting Fish (Betta splendens) Using Cinnamon Extract", Polish Journal of Environmental Studies, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 1-7
2024 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNitayaros, J., exSangdee, K., inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomtrakoon, K., exSangdee, A., "Genomic insights into Streptomyces hygroscopicus subsp. hygroscopicus SRF1: a potential biocontrol agent against fusarium wilt with plant growth-promoting abilities in tomatoes", Biocontrol Science and Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2024, หน้า 389-410
2024 exChananya Patta, exThitipong Panthum, exChadaphon Thatukan, exWongsathit Wongloet, exPiangjai Chalermwong, exPish Wattanadilokchatkun, exThanyapat Thong, exPhanitada Srikampa, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exKantika Noito, exRyan Rasoarahona, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAingorn Chaiyes, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exVisarut Chailertlit, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJumaporn Sonongbua, exJiraboon Prasanpan, exSunchai Payungporn, exKyudong Han, exAgostinho Antunes, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Questioning inbreeding: Could outbreeding affect productivity in the North African catfish in Thailand?", plos one, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2024
Publish Year National Journal 3
2024 exประยูร ประเทศ, exประภาวัฒน์ บุดดา, exนิธิภัทร บุญปก, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของระยะปลูกและลักษณะท่อนพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์แคระ", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 116-126
2024 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร.รภัชร์ เม่งช่วย, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงการเกิดสภาวะภัยแล้งในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และบทบาทต่อไซยาโนแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างสารพิษ", แก่นเกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ Suppl.1, มกราคม 2024, หน้า 68-74
2024 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณิชารีย์ วีระสิงห์, exสุกานดา อุ่นชัย, "ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า (Canavalia ensiformis L.)", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 61-69

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232021202020172015 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=48&SectionID=02]