ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยวิจัยวิทยาการขั้นสูงเพื่อการผลิตปศุศัตว์และสัตว์ปีก
ASLP
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยวิจัยวิทยาการขั้นสูงเพื่อการผลิตปศุศัตว์และสัตว์ปีก

ASLP

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.กานดา ล้อแก้วมณี

Email: csnkdp@ku.ac.th

Phone Number: 042-725036

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.