Person Image

  Education

  • Ph.D. Animal science, Ehime University, ญี่ปุ่น, 2555
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 1 0 0
  2019 การพัฒนาสูตรตำรับ การตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 22 14 3 0
  2022 การใช้หนอนแมลงวันลายเป็นอาหารเพื่อผลิตไข่ไก่มูลค่าเพิ่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและชุมชนโดย หนอนแมลงวันลาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2020 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนความร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเครียดสำหรับไก่ไข่ที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2019 การจัดการพันธุ์พริกซูเปอร์ฮอทให้มีผลผลิตสูงและการใช้เศษเหลือของพริกเป็นอาหารไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 1 0 0
  2018 การเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตและเพิ่มมูลค่าพืชตระกูลเม่าเพื่อความยั่งยืนของการเกษตรเชิงพื้นที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การศึกษาศักยภาพสารสกัดจากกากเม่า ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสัตว์ปีกระดับห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 ผลการเสริมกากเม่าต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของไก่เนื้อ Effects of mao pomace supplementation on production performance, carcass characteristics and microbial ecology in digestive tract of broiler chickens หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 1 0
  2017 การเปรียบเทียบสมรรถนะการเติบโตของโคพื้นเมืองและโคลูกผสมวากิว X พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยต้นอ้อยหมักและเปลือกมันล้างเป็นอาหารหยาบหลัก ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 0 2 0 0
  2017 รูปแบบยีน STAT5B ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะน้ำหนักตัวในไก่ดำเคยู-ภูพาน ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มก.ฉกส. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ของพืชสกุลเม่า (Antidesma sp.) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 ผลของการเสริมกากเม่าในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่เนื้อ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0
  2015 ผลของการเสริมกากเม่าต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และค่าโลหิตวิทยาบางประการของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 1 0
  2015 การสำรวจแหล่งและปริมาณผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และเศษเหลือจากการเกษตรในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2014 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กากเม่าสดและกากเม่าแห้งต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3 3 0 0
  2013 โครงการการเสริมลูทีนในอาหารไก่ไข่เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมลูทีน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3 3 1 0
  2009 การศึกษาคุณภาพซากของไก่เนื้อดำโดยวิธีการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2009 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพซากของไก่เบตง และไก่ลูกผสมเบตง x ไก่ไข่ทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2009 การศึกษาสายพันธุ์หม่อนและไหม สำหรับผลิตเส้นไหมและดักแด้ไหม ที่เหมาะสมต่อการแปรรูป และการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 4 2 0 0
  2018 ผลของการเสริมกากเม่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อและผลผลิตไข่ของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 2 0 0
  2017 ผลของการเสริมกากเม่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อและผลผลิตไข่ของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของพืชสกุลเม่า (Antidesma sp.) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0