Search Result of "Humidity"

About 44 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศร่วมกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชวโรจน์ ใจสิน , Imgณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแยกส่วน HFC-32 ที่ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายใต้สภาวะความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอำนาจ ชะเวรัมย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ค่าดัชนีอุณหภูมิความชื้นสำหรับโคในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การออกแบบอุปกรณ์วัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แอดแวนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นผ่านเครือข่ายไร้สาย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แอดแวนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดันและความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกฤตธี จินดาวงศ์

แหล่งทุน:ภาคเอกชน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
123