Person Image

  Education

  • Ph.D.( Manufacturing and Mechanical Engineering ), University of Birmingham , U. KINGDOM
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Accumulation.Acetone-Butanol-Ethanolairfoilanhydrousanhydrous E85automotive engineeringAutomotive testbackrestbiodieselCalcium oxidecatalystcatalytic convertercombustioncombustion efficiencyCommon RailconversionDieselDiesel EngineDiesel fuelsDiesel oxidation catalystdragDual Fueleconomicsefficiencyemissionemissionsenergy absorptionEngineequilibriumEquilibrium analysisethanolexhaust emissionsExhaust Gasexhaust gas emissionsExhaust gas fuel reformingExhaust Gas RecirculationExhausts emissionsexplicit dynamicFast Fourier transformfinite difference methodfinite element methodfoodFrequency analysisfuelFuelsgas turbineGasoholheterogeneous combustionhoneycombhumidityHydrogenHydrogen-diesel dual fuelhydroushydrous E85impact testLubricantNACA 0012Nano-particlenitric oxideNitrogen oxidesNO/NO2 ratiosnon-thermal plasmaNucleationOil shaleParticle NumberParticulate Matterpressurequasi-static testrapeseed methyl estersafetyseatsimulationSize DistributionSootspoilerstructurestudent formulaTemperaturethermal efficiencyventilationVibrationWaste cooking oilก๊าซไอเสียการถ่ายเทความร้อนความสามารถในการสตาร์ทเครื่องยนต์งานทดสอบยานยนต์เชื้อเพลิงชีวภาพเชื้อเพลิงผสมเชื้อเพลิงร่วมแชสซิสแชสซิสไดนาโมมิเตอร์ดีเซลตัวเร่งปฏิกิริยานอนเทอร์มอลพลาสม่าพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณฟอร์มูล่านักศึกษาอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลอุณหภูมิอากาศเอทานอล

  Interest

  Alternative Vehicle Fuel and Lubrication, Combustion Processes in ICES, Pollutant Formation and Control , Automotive Engineering

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 11 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง ATAE Research Unit ชั้น 1 อาคาร15
   • ห้อง ATAE Research Unit ชั้น 1 อาคาร2
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 1 อาคาร2
   • แปลงเปิดขนาด 1-2 ไร่

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 104 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 49 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 40 เรื่อง (เชิงวิชาการ 38 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 18 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 13 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Solid acid catalyst for biodiesel production from waste used cooking oilsKomintarachat C., Chuepeng S.2009Industrial and Engineering Chemistry Research
  48(20),pp. 9350-9353
  77
  2Particulate Matter size distribution in the exhaust gas of a modern diesel Engine fuelled with a biodiesel blendChuepeng S., Xu H., Tsolakis A., Wyszynski M., Price P.2011Biomass and Bioenergy
  35(10),pp. 4280-4289
  58
  3Heat release analysis and thermal efficiency of a single cylinder diesel dual fuel engine with gasoline port injectionVipavanich C., Chuepeng S., Skullong S.2018Case Studies in Thermal Engineering
  12,pp. 143-148
  25
  4Distilled Waste Plastic Oil as Fuel for a Diesel Engine: Fuel Production, Combustion Characteristics, and Exhaust Gas EmissionsArjharn W., Liplap P., Maithomklang S., Thammakul K., Chuepeng S., Sukjit E.2021ACS Omega
  25
  5Interesterification optimization of waste cooking oil and ethyl acetate over homogeneous catalyst for biofuel production with engine validationChuepeng S., Komintarachat C.2018Applied Energy
  232,pp. 728-739
  21
  6Lubricant thermo-viscosity effects on turbocharger performance at low engine loadChuepeng S., Saipom S.2018Applied Thermal Engineering
  139,pp. 334-340
  16
  7A study of quantitative impact on emissions of high proportion RME-based biodiesel blendsChuepeng S., Tsolakis A., Theinnoi K., Xu H., Wyszynski M., Qiao J.2007SAE Technical Papers
  16
  8Engine performance and emissions from the combustion of low-temperature Fischer-Tropsch synthetic diesel fuel and biodiesel rapeseed methyl ester blendsTheinnoi K., Tsolakis A., Chuepeng S., York A.P.E., Cracknell R.F., Clark R.H.2009International Journal of Vehicle Design
  50(1-4),pp. 196-212
  15
  9Lean hydrous and anhydrous bioethanol combustion in spark ignition engine at idleChuepeng S., Srisuwan S., Tongroon M.2016Energy Conversion and Management
  128,pp. 1-11
  14
  10Catalytic enhancement of calcium oxide from green mussel shell by potassium chloride impregnation for waste cooking oil-based biodiesel productionKomintarachat C., Chuepeng S.2020Bioresource Technology Reports
  12
  14
  11Methanol-based transesterification optimization of waste used Cooking Oil over potassium hydroxide catalystKomintarachat C., Chuepeng S.2010American Journal of Applied Sciences
  7(8),pp. 1073-1078
  13
  12Effect of hydrogen addition on diesel engine operation and NOx emission: Athermodynamic studyJarungthammachote S., Chuepeng S., Chaisermtawan P.2012American Journal of Applied Sciences
  9(9),pp. 1472-1478
  11
  13The vibration analysis of diesel engine with hydrogen-diesel dual fuelWongchai B., Visuwan P., Chuepeng S.2013American Journal of Applied Sciences
  10(1),pp. 8-14
  11
  14Particulate emissions from a common rail fuel injection diesel engine with RME-based biodiesel blended fuelling using thermo-gravimetric analysisChuepeng S., Xu H., Tsolakis A., Wyszynski M., Price P., Stone R., Hartland J., Qiao J.2008SAE Technical Papers
  11
  15Expansion heat release and thermal efficiency of acetone-butanol-ethanol-diesel blended fuel (ABE20) combustion in piston engineNilaphai O., Komanee K., Chuepeng S.2022Fuel
  309
  10
  16Gaseous emissions and combustion efficiency analysis of hydrogen-diesel dual fuel engine under fuel-lean conditionChaisermtawan P., Jarungthammachote S., Chuepeng S., Kiatiwat T.2012American Journal of Applied Sciences
  9(11),pp. 1813-1817
  10
  17Adjacent combustion heat release and emissions over various load ranges in a premixed direct injection diesel engine: A comparison between gasoline and ethanol port injectionTongroon M., Chuepeng S.2021Energy
  9
  18Combustion Characteristics and Particulate Matter Number Size Study of Ethanol and Diesel Reactivity Controlled Compression Ignition EngineChuepeng S., Theinnoi K., Tongroon M.2017SAE Technical Papers
  2017-September
  8
  19Comparison between PEE10 and PEE10-bioethanol blends on performance and emission characteristics of a HSDI diesel engineSutheerasak E., Chinwanitcharoen C., Chuepeng S.2021Trends in Sciences
  18(22)
  6
  20Nanoparticle Components and Number-Size Distribution of Waste Cooking Oil-Based Biodiesel Exhaust Gas from a Diesel Particulate Filter-Equipped EngineDangsunthonchai M., Visuwan P., Komintarachat C., Theinnoi K., Chuepeng S.2021ACS Omega
  6
  21Development of heat transfer performance in tubular heat exchanger with improved NACA0024 vortex generatorGururatana S., Prapainop R., Chuepeng S., Skullong S.2021Case Studies in Thermal Engineering
  26
  6
  22Insight into Nanoparticle-Number-Derived Characteristics of Precharged Biodiesel Exhaust Gas in Nonthermal Plasma StateThitipatanapong S., Visuwan P., Komintarachat C., Theinnoi K., Chuepeng S.2021ACS Omega
  5
  23Use of diesel mixed with ethanol and ethyl acetate for alternative fuel in a high-speed diesel engineSantasnachok M., Sutheerasak E., Chinwanitcharoen C., Ruengphrathuengsuka W., Chuepeng S.2021ASEAN Engineering Journal
  11(2),pp. 25-36
  4
  24Utilization of waste-derived biodiesel in a compression ignition engineChuepeng S., Komintarachat C., Klinkaew N., Maithomklang S., Sukjit E.2022Energy Reports
  8,pp. 64-72
  4
  25Promotion of the NO-to-NO2 Conversion of a Biofueled Diesel Engine with Nonthermal Plasma-Assisted Low-Temperature Soot Incineration of a Diesel Particulate FilterIamcheerangkoon T., Chollacoop N., Sawatmongkhon B., Wongchang T., Sittichompoo S., Chuepeng S., Theinnoi K.2022Energies
  15(24)
  4
  26Effects of heated ethanol on retrofit single-hole gasoline injector performanceChuepeng S.2016Case Studies in Thermal Engineering
  8,pp. 245-249
  3
  27Performance, Emission, and Wear of a Diesel-engine Generator Operating with Regular Diesel Mixed with Oxygenated AdditivesSutheerasak E., Pirompugd W., Chuepeng S.20212021 11th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering, CPEEE 2021
  ,pp. 153-157
  3
  28Time and frequency analysis of the engine support vibration with hydrogen-diesel dual-fuelingWongchai B., Visuwan P., Chuepeng S.2019International Journal of GEOMATE
  16(56),pp. 1-8
  2
  29Study of Diesel Combining with Vaporizing Ethanol via a Carburetor for a Diesel-engine GeneratorSutheerasak E., Pirompugd W., Chuepeng S.2022Proceedings of 2022 12th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering, CPEEE 2022
  ,pp. 54-58
  2
  30Characterization of Particulate from Biodiesel-Blended Engine Equipped with Exhaust Nonthermal Plasma Charger Using Thermo-Gravimetric AnalysisThitipatanapong S., Chuepeng S., Visuwan P.2015SAE Technical Papers
  2015-March(March)
  2
  31Thermodynamic properties of gas generated by rapeseed methyl ester-air combustion under fuel-lean conditionsChuepeng S., Komintarachat C.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(2),pp. 308-317
  2
  32Performance and emissions of a diesel engine fueled with palm oil ethyl ester combined with fumigated ethanol on a dual fuel modeChuepeng S., Pirompugd W., Sutheerasak E.2023Energy Reports
  9,pp. 470-477
  2
  33Experimental investigation of preheated ethyl ester of palm oil for a common rail direct injection diesel engineChinwanitcharoen C., Chinwanitcharoen C., Chuepeng S., Sutheerasak E.2023Energy Reports
  9,pp. 288-293
  1
  34Triacetin as Lubricant Additive: Slipping Friction between Metal Pairs under Boundary LubricationKumwannaboon W., Chuepeng S., Komintarachat C.2023Applied Science and Engineering Progress
  16(1)
  1
  35Biofuel Synthesis from Waste Cooking Oils and Ethyl Acetate via Interesterification under CaO Catalyst from Waste EggshellsKomintarachat C., Tongroon M., Chuepeng S.2019ESIT 2018 - 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology, Proceedings
  1
  36Cylinder pressure variations of the fumigated hydrogen-diesel dual fuel combustionWongchai B., Visuwan P., Chuepeng S.2012American Journal of Applied Sciences
  9(12),pp. 1967-1973
  1
  37Effects of gas velocity and temperature on nitric oxide conversion in simulated catalytic converterChuepeng S.2012American Journal of Applied Sciences
  9(8),pp. 1225-1231
  1
  38Emission control and performance calibration for bioethanol based fuel combustion in spark ignition engines under idle and low load conditionsKomintarachat C., Chuepeng S.2016European Biomass Conference and Exhibition Proceedings
  2016(24thEUBCE),pp. 698-706
  0
  39Effects of impact direction on energy absorption capability of aluminum honeycomb for road construction zoneNokthong A., Chuepeng S.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  715(1)
  0
  40Energy absorption capability of aluminium honeycomb for reducing severity of impact ForceNokthong A., Chuepeng S.2020International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
  9(5),pp. 646-651
  0
  41The Combustion Characteristic of Fuel Additives with Diesel-Ethanol Fuel blends on Engine PerformanceTheinnoi K., Sawatmongkhon B., Wongchang T., Sukjit E., Chuepeng S.2020SAE Technical Papers
  Part F163706(2020)
  0
  42Increasing Flow Rates of Air and Coconut Shell Producer Gas Mixed with PME20 for a Diesel Engine GeneratorChermprayong P., Sutheerasak E., Pirompugd W., Chuepeng S., Sanitjai S.2024Green Energy and Technology
  Part F2329,pp. 285-293
  0
  43The Influence of Nonthermal Plasma Technology on Oxidation Characteristics of Soot Operated on Direct Injection Internal Combustion EnginesNeamyou P., Theinnoi K., Sawatmongkhon B., Wongchang T., Wongkhorsub C., Sittichompoo S., Chuepeng S.2022Energies
  15(23)
  0
  44The performance and emission of a generator-diesel engine fueled with palm oil methyl ester combined with carbureting biobutanolSutheerasak E., Pirompugd W., Chuepeng S.2023Energy Reports
  9,pp. 210-218
  0
  45Synthesis of 5-(Hydroxymethyl)furfural Monoesters and Alcohols as Fuel Additives toward Their Performance and Combustion Characteristics in Compression Ignition EnginesNilaphai O., Thepwatee S., Kaeopookum P., Chuaitammakit L.C., Wongchaichon C., Rodjang O., Pudsong P., Singhapon W., Burerat T., Kamtaw S., Chuepeng S., Kongsriprapan S.2023ACS Omega
  0