ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
เทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทางเลือก
ATAE
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

เทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทางเลือก

ATAE

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.สถาพร เชื้อเพ็ง

Email: srcspc@ku.ac.th

Phone Number: 038354580 ต่อ 2838

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายประทีป ชัยเสริมเทวัญ

Email: sfengptc@src.ku.ac.th

Phone Number: 038-354850 ต่อ 2847

รศ.สืบสกุล คุรุรัตน์

Email: sfengssg@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4580-2

รศ.สมพล สกุลหลง

Email: sfengsps@src.ku.ac.th

 

ผศ.กิตติพงษ์ เยาวาจา

Email: sfengkty@src.ku.ac.th

 

ผศ.อบ นิลผาย

Email: sfengonp@src.ku.ac.th

Phone Number: 038-354581 ต่อ 66213

ผศ.จิรโรจน์ บูรณะโรจน์

Email: sfengjrb@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4850-2

ผศ.สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์

Email: sfengstw@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4580-4

สันมิตร อังคณากุลชัย

 

 

เกียรติภพ มุสิกพงศ์

 

 

นิภาดา ตันวิมล

 

 

ทฤษฎี ขำหิน

 

 

สุเมธ ไสยผอม

 

 

โอภาส เกษประคอง

 

 

สุเดชา ศรีสุวรรณ

 

 

ธนิต สุทธิพรพาณิชย์

 

 

จิรศักดิ์ อัญชัยศรี

 

 

ธรณินทร์ สุขอ่อน

 

 

ธันยากร เพชรอินทร์

 

 

ณัฐพล บวรจตุวิช

 

 

กลวัชร เอี่ยมสอาด

 

 

ศราวุธ เรืองทอง

 

 

สิทธิโชค ช้างเผือก

 

 

อานันท์ ศิลาโภชน์

 

 

ศานิต นิตย์แสวง

 

 

สุรพันธุ์ ธัญธีรพันธุ์

 

 

สุวิทย์ สัมพันธ์สกุล

 

 

สหรัฐ เรียงเจริญ

 

 

ชรินทร์ มั่นสัตย์รักสกุล

 

 

ปฏิภาณ ลิ้มศิริ

 

 

ศรัณย์ ขาวพุ่ม

 

 

ณัฐกิจ จันทร์กระจ่าง

 

 

อนุวัฒน์ แซ่โง้ว

 

 

ภานุวัฒน์ หมูรอด

 

 

ณัฐพล พิบูลย์พรสวัสดิ์

 

 

สารพล ฐิติพัฒนพงศ์

 

 

ธีรศักดิ์ เลี่ยมเปี่ยม

 

 

สหฑล มีทิศ

 

 

เกรียงไกร นาสมโภชน์

 

 

ปรวรรต งามทรัพย์

 

 

ธิปไตย อุดมสวัสดิ์

 

 

วิกรม ไทรเมือง

 

 

วิกรม ไทรเมือง

 

 

ธิติพงษ์ เดชเจริญกิจกุล

 

 

นพคุณ ศรีชลาลัย

 

 

มงคล แดงสุนทรชัย

 

 

กฤตพล งามตระกูลชล

 

 

สุวิจักขณ์ บุญเรืองศรี

 

 

อาทิตย์ อาจศัตรู

 

 

ปฏิพล บัวทอง

 

 

ธนภัทร กำเนิดหล่ม

 

 

สามารถ ขอวางกลาง

 

 

กัมปนาท สุขชาญไชย

 

 

อุดมศักดิ์ ชูสังข์

 

 

พุทธิพงศ์ โพนทราย

 

 

วิชญะ หล่อวัฒนตระกูล

 

 

วศิพล ผังรักษ์

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

กีรติ เลิศวศิน

 

 

ฐศิษฏ์ จริตพันธ์

 

 

ธวัชชัย ตรีสุขเกษม

 

 

ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์

 

 

นันทเดช ด่านเจริญวนะกิจ

 

 

มานิดา ทองรุณ

 

 

สมชาย จันทร์ชาวนา