ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ
SET
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ

SET

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.อุมารินทร์ แสงพานิช

Email: sfengums@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4850-2

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.อุเทน สุปัตติ

Email: srcuts@ku.ac.th

Phone Number:

รศ.สถาพร เชื้อเพ็ง

Email: srcspc@ku.ac.th

Phone Number: 038354580 ต่อ 2838

ผศ.รจนา ประไพนพ

Email: sfengrcp@src.ku.ac.th

Phone Number: 038354580 ต่อ 662803

วุฒิวงศ์ จันทะสอน

 

 

ศราวุฒิ สังฆ์ธรรม

 

 

ขวัญประชา มณีสุทธิ์

 

 

วิญญู นิ่มสุวรรณ์

 

 

ศรายุทธ เวชกามา

 

 

ประภาวดี เจริญวัฒนะ

 

 

รัตนประภา เจริญวัฒนะ

 

 

ฐิติพร เผื่อนผัน

 

 

ศุภกิตติ์ กรวัฒนะยืนยง

 

 

ขวัญฤทัย ปู่พรม

 

 

ธนาธิป ธำรงลักษณ์รัตน์

 

 

ธนากร วโรดมพุฒิกุล

 

 

วชิระ กันทาวงศ์

 

 

มาร์ช เรียงสมเจริญ

 

 

ศิวัช วงค์กวน

 

 

เพิ่มกฤษฏิ์ อักษร

 

 

กันต์ธีร์ กนกทิพย์วงศ์

 

 

สราวุธ สาป้อง

 

 

เสรี อินทร์ปาน

 

 

สุทธิพงษ์ อินตา

 

 

วรากร เฮงเจริญ

 

 

คมกฤช น้อยศรีอยู่

 

 

วนัส มีสรรพวงศ์

 

 

ภาณุเดช เจริญวงษ์

 

 

วิรุฬห์ คงประเสริฐ

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

ชาย ชีวะเกตุ

 

 

นภดล กาญจนอุดม

 

 

วีระพล โมนยะกุล