คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AccelerometerAdaptive controlanalysis of fundamental frequencyArtificial Bee ColonyArtificial Bee Colony (ABC)association rulebest-so-far ABCBiodieselbitrate scalabilityClassificationcombustionComputational Intelligencecontrol strategyCritical clearing timedata miningdemand responsedieseldiesel engineDual FuelengineEngine vibrationFACTS devicesFast Fourier transformFemur FractureFinite elementFinite element analysisFinite Element MethodFlexible AC Transmission System (FACTS)Fujisaki’s modelfundamental frequencyfundamental frequency contourFundamental Frequency ContoursGasoline EngineGenetic AlgorithmHeat exchangerHeat transferhidden Markov modelsHigh Pitch Delay Resolutions (HPDR)HMM-based speech synthesishydrogenHydrogen-Diesel Dual FuelIEEE 802.11Image Processing Interfragmentary ModulusInterfragmentary StrainIoTLC-DCPleakage reactanceLightning performanceLinear Prediction (LP)Multi-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)NS-3optimizationParticulate Matterpeak demandPower Save Modepower systemPower system stabilityPSMRapid prototypingResistanceSandwich beamShi-Tomasi corner detectionshort circuitSimulationSingle machine infinite bus (SMIB)solar air heaterspeech analysisspeech codingspeech compressionspeech synthesisStatic synchronous compensatorStatic synchronous series compensator (SSSC)Swarm IntelligenceTemperatureThai DialectsThai speechThermal performancetone correctnessTransient stabilitytransmission linetree-based context clusteringtwo-port networkUnfalsified ControlVibrationVibration signalVoltage injectionvoltage sourcevoltage stabilityVortex generatorVortex generatorsการถ่ายเทความร้อนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดการไหลหมุนควงการออกแบบการทดลองเซลล์แสงอาทิตย์ปีกไมโครคอนโทรลเลอร์สมรรถนะเชิงความร้อนอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

E-Mail: sfengpwc@src.ku.ac.t

Tel.: 0865343850

ดร. อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัติกรรม

E-Mail: srcuts@ku.ac.th

Tel.:

นาย อบ นิลผาย, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: sfengonp@src.ku.ac.t

Tel.: 038-354581 ต่อ 66213

ดร. สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์

E-Mail: sfengssg@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4580-2Resource

นักวิจัยทั้งหมด 93 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 35 คน, อาจารย์ 43 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 2 คน, เจ้าหน้าที่บุคคล 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 13 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 53 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 299 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 287 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 59 โครงการ)
 • ทุนนอก 93 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 60 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 928 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 394 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 534 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 193 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 185 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 55 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 27 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)