คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

accelerometeradaptive controlanalysis of fundamental frequencyartificial bee colonyArtificial bee colony (ABC)Artificial intelligenceBest-so-far ABCBiodieselBitrate scalabilityClassificationcombustionCritical clearing timedata miningdeep learningdemand responsedieseldiesel engineDual FuelemissionemissionsengineEngine vibrationEthanolFACTS devicesFast Fourier transformFemur FractureFinite elementFinite element analysisFinite Element MethodFlexible AC Transmission System (FACTS)Fujisaki’s modelFundamental Frequencyfundamental frequency contourfundamental frequency contoursGasoline engineGenetic AlgorithmharmonicHeat exchangerHeat transferHMM-based speech synthesishydrogenIEEE 802.11Image Processing Interfragmentary modulusINTERFRAGMENTARY STRAINIOTLightning PerformanceLinear Prediction (LP)Machine LearningMulti-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)NS-3optimizationparticulate matterpeak demandPower Save ModePower System power system stabilityPSMsandwich beamSimulationSingle machine infinite bus (SMIB)Solar air heaterspeech analysisspeech codingspeech compressionspeech synthesisStatic synchronous compensatorStatic Synchronous Series Compensator (SSSC)Swarm IntelligenceTemperatureThai dialectsThai speechThermal performancetone correctnesstransient stabilityTransmission linetree-based context clusteringTwo-port networkUnfalsified ControlVibrationVibration signalVoltage sourceVoltage stabilityVortex generatorVortex generatorsWingletการถ่ายเทความร้อนการประมวลผลภาพการพยากรณ์การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดการไหลหมุนควงการออกแบบการทดลองคอนกรีตไหลได้เครื่องยนต์ดีเซลเซลล์แสงอาทิตย์ปีกพลังงานทดแทนไมโครคอนโทรลเลอร์สมรรถนะเชิงความร้อนอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

Executives

รองคณบดี

นาย วัชรพัฐ เมตตานันท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: sfengvcm@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4850-6

นาย จักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: sfengjkk@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4580-4#662712

นาย อบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

E-Mail: sfengonp@src.ku.ac.t

Tel.: 038-354581 ต่อ 66213

ดร. ธเนศ วงศ์หงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์

E-Mail: sfengtnw@src.ku.ac.t

Tel.:

ดร. ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: sfengnpc@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4850-6

นางสาว ดาราพร ผุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายทรัพย์สินและกายภาพ

E-Mail: daraporn.ph@ku.ac.th

Tel.:

คณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

นาย จิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: jirawat.jit@ku.ac.th

Tel.:

นาย ณัฐพล พันนุรัตน์, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

E-Mail: natthapon.pan@ku.ac.

Tel.:

นาย จิรโรจน์ บูรณะโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: sfengjrb@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4850-2


Department (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, เจ้าหน้าที่บุคคล 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 13 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 53 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 403 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 387 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 94 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 102 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1205 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 562 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 643 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 8 เรื่อง (Unknown 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 195 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 187 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 61 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 28 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)