สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AccelerometerActive poweradaptive controlanalysis of fundamental frequencybitrate scalabilitybitrates scalabilityCapacitanceControl strategyCritical clearing timeCritical Clearing Time (CCT)Critical powerCritical voltagedemand responseEngine vibrationenvironmental noiseexpressive speechFACTS devicesFast Fourier transformFlexible AC Transmission System (FACTS)Fujisaki’s ModelFundamental Frequencyfundamental frequency contourFUNDAMENTAL FREQUENCY CONTOURSfundamental frequency modelingFuzzy logic controlGasoline enginehidden Markov modelsHigh Pitch Delay Resolutions (HPDR)HMM-based speech synthesisInjected currentleakage reactancelightning performanceLinear Prediction (LP)MATLABMOS scoresmultiple bitratesMulti-Pulse based Code Excited Linear Predictive (MP-CELP)Noised speechoptimizationOutage costpeak demandpH Neutralization ProcessPower systemPower system oscillationPower system stabilityPower-voltage curveReactive powerresistanceSAIDISAIFISandwich beamScenario Analysisseries transformershielding failure flashover rateshort circuitSingle Machine Infinite Bus (SMIB)SoundSound signalspeaker-independentspeech analysisspeech codingspeech compressionspeech enhancementspeech modelingspeech processingspeech synthesisSTATCOMStatic synchronous compensatorStatic synchronous series compensatorStatic synchronous series compensator (SSSC)Static var compensatorsynchronousThai dialectsThai expressive speechThai speechThai toneThai tonesthyristor controlled phase shifterTone (T)tone correctnesstransient stabilityTransmission linetree-based context clusteringTwo-port networkUnfalsified Controlunified power flow controllerUnified power flow controller (UPFC)unit cellVibrationVibration SignalVoltage collapseVoltage injectionvoltage sourceVoltage stabilityกำลังไฟฟ้าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมเซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุมเซลล์แสงอาทิตย์เฟสล็อกลูปไมโครคอนโทรลเลอร์

Executives


Persons (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 102 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 97 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 255 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 122 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 133 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 79 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 79 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)