Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2545
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2546
  • วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  integration methods18F4550Ad-hoc networkalternative renewable energyBang Phra Thailandbasic mathematicsBCIBio-Fuel Cell blinddesign softwareEconomic valueelectricity generatorelectronic boardfluorescentgarbage collecting robotGSM moduleLEDoptimal priceordered pairpeltierpermanent magnet generatorPIC microcontrollerPIC18F4550principal component analysisPV-wind hybrid systemradial fluxroad power generatorrobotseebeck effectSIM900BSMD 5050solar energysolid-stateว Tesla transformerวsuitable alternative energyT5T8Thai character recognitionthermoelectric generatorTRNSYSvehicle license plate recognitionvehicle surveillancewind turbinewireless communicationswireless load control deviceกายภาพการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และสมองการประมวลผลภาพการประเมินความเป็นไปได้การวิเคราะห์แก๊สที่ละลายอยู่ในน้ามันกำลังการสูญเสียกำลังไฟฟ้าสูงสุดเกาะในประเทศไทยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมคลื่นสมองความเชื่อถือได้ค่าใช้จ่ายสุทธิค่าราคาพลังงานเครื่องกลั่น พลังงานสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายเจเนติกอัลกอริทึมชายฝั่งทะเลเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพเซลล์แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ตำแหน่งตัวเก็บประจุที่เหมาะสมแบบจำลองทางไฟฟ้าปริญญาบัตรป้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถไทยผู้โดยสารผู้โดยสารติดในยานพาหนะแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พาติเคิลสวอมออปติไมเซชันฟัซซีฟิลล์แฟคเตอร์ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มอนติ-คาร์โลยานพาหนะรถพลังงานไฟฟ้ารถพลังงานแสงอาทิตย์รถไฟฟ้าระบบกำลังไฟฟ้าไฮบริดระบบจำหน่ายเรเดียลระบบอัตโนมัติวิจัยเชิงสำรวจวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบผสมสำรวจศักยภาพสิ่งแวดล้อมหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังหุ่นยนต์หุ่นยนต์เก็บขยะแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอากาศยานไร้คนขับ (UAV)อากาศยานหกใบพัดอิมพีแดนซ์สเปคโตรสโคปีอิมพีแดนซ์สเปคโตรสโคปีทางไฟฟ้าเคมี

  Interest

  Bio-Fuel Cell

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 23804 ชั้น 8 อาคาร 23

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)