Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  energy savingenergy warehousefluorescentgarbage collecting robotGSM modulehomer gridInverterLEDMicrogridoptimal priceOscillating Water Columnpassenger car detectionpeak shavingPeak Shaving and HOMER Gridpermanent magnet generatorPIC microcontrollerPIC18F4550Power AutomatePowerAppsprincipal component analysisPSCAD SoftwarePV-wind hybrid systemradial fluxRaspberry Piroad power generatorrobotSIM900BSMD 5050solar cellsolar energysolar tracking systemSolid Oxide Fuel Cell Systemsolid-stateว Tesla transformerวsuitable alternative energyT5T8TensorflowThai character recognitionvehicle license plate recognitionvehicle surveillanceWarehouseWave EnergyWave Energy Converterwind turbinewireless communicationswireless load control deviceกระแสลัดวงจรกายภาพการแจกแจงแบบไวบูลลการตรวจนับผู้โดยสารในรถยนต์ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันการประมวลผลภาพการวิเคราะห์แก๊สที่ละลายอยู่ในน้ามันการวิเคราะห์อัตราล้มเหลวการสำรวจศักยภาพการออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าเกาะในประเทศไทยความเชื่อถือได้ความเชื่อถือได้ ระบบจำหน่าย กังหันลม เซลล์แสงอาทิตย์เครื่องกลั่น พลังงานสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กชายฝั่งทะเลเซลล์แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ตัวเลขลำดับความสำคัญตารางความเสี่ยงเทนเซอร์โฟล์วปริญญาบัตรป้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถไทยโปรแกรม PSCADแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ฟัซซีมอนติ-คาร์โลรถพลังงานไฟฟ้ารถพลังงานแสงอาทิตย์รถไฟฟ้าระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งระบบติดตามดวงอาทิตย์ระบบไฟฟ้าจำหน่ายระบบอัตโนมัติราสเบอรี่พายวงจรบัค-บูสต์คอนเวอร์เตอร์วิจัยเชิงสำรวจวิธีการบำรุงรักษาแบบใช้ความเชื่อถือได้เป็นศูนย์กลางสำรวจศักยภาพสิ่งแวดล้อมหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังหุ่นยนต์หุ่นยนต์เก็บขยะแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะออกแบบ

  Interest

  Power System Analysis, Electrical Conversion Machine

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2558 - ก.พ. 2562 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  • ต.ค. 2557 - ก.พ. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 8 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร15
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร24 ตึกคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Power distribution system planning with GIS considerationWattanasophon S., Eua-Arporn B.2009IEEJ Transactions on Power and Energy
  129(8),pp. 984-990
  1
  2Power distribution protection system design with momentary interruption considerationWattanasophon S., Eua-arporn B.2009IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering
  4(6),pp. 736-741
  0