Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2544
  • M.Eng.(Transport Systems Engineering), University of South Australia, ออสเตรเลีย, 2547
  • D.Eng.(Transportation Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  1. การขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) 2. ระบบโลจิสติกส์ผลไม้ (Fruit Logistics System) 3. การประหยัดพลังงาน (Energy Savings) 4. แบบจำลองการแก้ปัญหาหลายวัตถุประสงค์ (Multi-Objective Optimization Model)CassavaClimate change risksCoastal Engineeringcommunication modelcost minimizationDawei portenergy consumption.energy savingsHub PortInland TransportIntermodal freight TransportIntermodal TransportLaem Cha Bang seaportLand Use ReformLiner RouteslogisticsMap Ta PhutMaritime AcademicMaritime TransportMaritime Transport and LogisticsMIPmixed integer programmingModal ShiftMulti-modal transportMulti-objective optimization modelOffshore EngineeringOptimization ModelPakbara portP-hub median problemPrachuab seaportPublic Transit SystemRiverine TransportseaportSmart Growthsteel hubsteel industryTransit-Oriented DevelopmentTransport EconomicsTransport EnvironmentTransport Logistics water-related climate changeกายภาพการขนส่งทางน้ำ เหล็ก ท่าเรือการขนส่งแบบผสมผสาน (Intermodalการขนส่งแบบผสมผสาน การประหยัดพลังงาน แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์ การขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็กการขนส่งหลากหลายรูปแบบการขนส่งหลากหลายรูปแบบ ท่าเรือน้ำทวาย ท่าเรือน้ำลึกปากบารา การขนส่งหลายรูปแบบการขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport)การจัดทำแผนพัฒนาการใช้จักรยานการเดินการเติบโตอย่างชาญฉลาดการปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินการประหยัดพลังงานการประหยัดพลังงาน โลจิสติกส์ด้านการขนส่ง การโปรแกรมเชิงเส้น การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนการลงทุนในธุรกิจการลดต้นทุนการขนส่งการลดต้นทุนและพลังงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวการส่งออกผลไม้การสำรวจศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกาะในประเทศไทยความยากจนจักรยานจักรยานและการเดิน (Bike and Walk)ชุดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม / การประหยัดพลังงาน / แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์ โซ่ความเย็นโซ่คุณค่า โซ่ความเย็น อาหาร บรรจุภัณฑ์ต้นทุนท่าเรือสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครแหลมฉบังบรรจุภัณฑ์แบบจำลองการแก้ไขปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นแบบจำลองการจราจรและขนส่งแบบจำลองการถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติกส์แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์แบบจำลองหลายวัตถุประสงค์แบบจำอลงการถดถอยแบบโลจิสติกส์ (Logistics Regression Analysis)ประหยัดพลังงาน (Energy Savingsแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนารถไฟฟ้ารางเบารถยนต์ส่วนตัวระบบขนส่งสาธารณะระบบรถไฟฟ้าโลจิสติกส์ผลไม้วิจัยเชิงสำรวจเวลาสังคมอยูเย็นเป็นสุขสายการบินสำรวจศักยภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอุตสาหกรรมอาหาร

  Interest

  Transport Logistics , Transport Environment, Transport Economics, Maritime Transport

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   แสดงความคิดเห็น

   (0)