ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
นวัตกรรมทางอากาศยาน
IARG
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

นวัตกรรมทางอากาศยาน

IARG

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.รัฐพล สาครสินธุ์

Email: sfengrts@src.ku.ac.th

Phone Number: 038 354850

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.อรรถพล ชัยมนัสกุล

Email: sfengatc@src.ku.ac.th

 

ผศ.ศิริชัย วัฒนาโสภณ

Email: sfengsrw@src.ku.ac.th

 

นายสราวุฒิ ยอดมุณี

Phone Number: 0-3835-4850-6

 

ผศ.กิตติพงษ์ เยาวาจา

Email: sfengkty@src.ku.ac.th

 

ปาณัสม์ กันยาสนธิ์

 

 

ศรัณยู ระเวง

 

 

จตุพงศ์ ศิริลักษณ์

 

 

เพชร นาราษฎร์

 

 

กิตติ โกมลกิตติกุล

 

 

ธนพล ทักษิณพัฒนาพงศ์

 

 

ธราวิชญ์ ดำเพ็ง

 

 

ชัยภัทร พุทธสิงห์

 

 

พงศธร เทพศักดิ์

 

 

ศักญชัช แพรดำ

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

มณฑล โกมลกิตติกุล

 

 

มิคารอฟ วลาดิสลาฟ ปีดตรวิช

 

 

วรรธนะ กองสุวรรณ์