Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  : Carbon Footprint3Rs ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติกAbnormality IndexAnthropometryArgo-industryAutomation SystemCalibrationClassroom furnitureCommunity EnterpriseConstructionDesign for assemblyDesk and chair.Efficiency ImprovementElectromyographyErgonomicErgonomic designextinguisher dry chemicalFeasibility StudyForming and Inserting ProcessFurnitureHandleInjuriesISO 14031KindergartenLifting IndexLocation SelectionNIOSHRapid Entire Body AssessmentREBAShrimp PasteStator ManufacturingTrowelVehicle Part FactoryWater Footprintกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์กระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้นก่อสร้างกายภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงการจาลองการอพยพหนีไฟการจำลองสถานการณ์การฉาบยางการชี้บ่งอันตรายการตรวจสอบการบริหารโครงการการประเมินความเสี่ยงการประเมินทั่วทั้งร่างกายการประเมินประสิทธิภาพการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงการปรับปรุงงานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการยศาสตร์การลดของเสียการลดความสูญเสียการเลือกทำเลที่ตั้งการวัดสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบสำหรับการออกแบบการวิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นการวิเคราะห์ระบบการวัดการสอบเทียบเครื่องมือวัดการสำรวจศักยภาพการออกแบบการทดลองการออกแบบเชิงการยศาสตร์ Ergonomicการออกแบบทางวิศวกรรมการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะและเก้าอี้นั่ง Furniture Designเกาะในประเทศไทยคลังสินค้าคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อความปลอดภัยความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงความสามารถกระบวนการคู่มือการปฏิบัติงานเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำท่าเรือแหลมฉบังบาดเจ็บแบบจําลองสถานการณ์แบบจำลองการจัดกลุ่มแบบตรวจสอบด้านอัคคีภัยประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัยประสิทธิภาพผังโรงงานแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแผนสุ่มตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาชนะวัสดุธรรมชาติวิจัยเชิงสำรวจวิธีการประเมิน RULAวิศวกรรมเวลาในการอพยพหนีไฟสำรวจศักยภาพหลักสมดุลยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอุตสาหกรรม

  Interest


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 8 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 15101 ชั้น 1 อาคาร15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 1 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1When to measure productivity: Lessons from manufacturing and supplier-selection strategiesPhusavat K., Jaiwong P., Sujitwanich S., Kanchana R.2009Industrial Management and Data Systems
  109(3),pp. 425-442
  8
  2External knowledge: The viewpoints from SMEs on organisational life cyclesKess P., Phusavat K., Jaiwong P.2009International Journal of Innovation and Learning
  6(1),pp. 1-14
  6
  3Formulating the strategy map: Case studies on SMEs in ThailandPhusavat K., Jaiwong P.2008International Journal of Management and Enterprise Development
  5(1),pp. 1-17
  4
  4Strategy map with an integration of time-lag effectsPhusavat K., Jaiwong P.2008International Journal of Management and Enterprise Development
  5(3),pp. 370-392
  3
  5Environmental consideration and small and medium enterprises' competitiveness improvementAnussomnitisam P., Phusavat K., Phusavat K., Jaiwong P., Jaiwong P., Pennanen M., Helo P.2009International Journal of Management and Enterprise Development
  6(1),pp. 18-37
  2