ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

1. การขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) 2. ระบบโลจิสติกส์ผลไม้ (Fruit Logistics System) 3. การประหยัดพลังงาน (Energy Savings) 4. แบบจำลองการแก้ปัญหาหลายวัตถุประสงค์ (Multi-Objective Optimization Model)2D DrawingaggregateAHPAir size distributionair-enhanced self-compacting concreteair-entraining agentAir-SCCAnalysis of offshore structureAnalytic Hierarchy ProcessAnalytical Hierarchy ProcessAsia bridge competitionAssessmentAugmented Realityautomatic control systembackfillbackfill soilbender elementbond strengthBuilding Automation ManagementBuilding Information ManagementBuilding Information Modeling (BIM)CassavaCholburiClimate changeClimate Change ProjectionClimate change risksCoastal Engineeringcommunication modelComputational and Structural Mechanics, Structural Engineering, Offshore structural EngineeringConstruction Managementcost minimizationCoupling.Cyclic loadingDawei portdeflectiondefoaming agent.DEMDensityDrought hazardEnclosed gasenergy consumption.energy savingsentrained airFEMFinite element method.flood hazard mapsFlowabilityFlowable mortarfluid-structure interactionsHub PortHydrological modelInflatable MembranesInflow ChangeInland Transportinterlock mechanismIntermodal freight TransportIntermodal TransportInternal frictionLaem Cha Bang seaportLaem Chabang portLaemChabangPortLand Use Change ProjectionLand Use ReformLand-use change projectionLightweight Materials Alternative MaterialsLimestone powderLiner RoutesLiquefactionmixed integer programmingModal ShiftMulti-objective optimization modelOptimization ModelSirikit dam reservoirSPIUpper Nan River Basinการขนส่งหลายรูปแบบการประหยัดพลังงานกำลังรับแรงดัดความหนืดคอนกรีตเสริมเส้นใยคอนกรีตไหลได้โคลนเผาดินถมตะกอนน้ำเสียทางจักรยานท่าเรือแหลมฉบังแบบจำลองการจราจรและขนส่งแบบจำลองสารสนเทศอาคารแบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์ผงหินปูนแผ่นดินไหวภัยแล้งมอร์ตาร์มอร์ตาร์ไหลได้ระบบขนส่งสาธารณะแรงเสียดทานภายในสมบัติการไหลสมบัติการไหลของคอนกรีตเส้นใยโพลีโพรพิลีน

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 75 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)