ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Climate changeClimate Change ProjectionCoupling.Drought hazardEnclosed gasFlowabilityHub PortHydrological ModelInflatable Membranesliquefactionmixed integer programmingModal ShiftMulti-objective optimization modelmultiskilled resource schedulingmultiskilled resource-constrained schedulingMun River BasinNonlinear analysisNonlinear finite element analysisObject-oriented programming,Offshore EngineeringOptimization ModelPakbara portPasak Jolasid DamPasak River BasinP-hub median problemPing river basinPrachuab seaportPrecast concrete structureproject durationSirikit Dam Reservoirsize effectSmart Growthsmart structuresSoftware developmentsoil dynamicsSoil ModelSolid mechanicsSongkhram River Basin SPEISPIStatic Pile Load Teststeel hubsteel industryStructural health monitoringSuperplasticizersynthetic accelerogramtotal project costTransit-Oriented DevelopmentTransport EconomicsTransport EnvironmentTransport Logistics Upper Nan River BasinverificationVibration-based damage detectionViscosity modifying agentwater-related climate changeกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยการขนส่งแบบผสมผสาน (Intermodalการขนส่งแบบผสมผสาน การประหยัดพลังงาน แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์ การขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็กการขนส่งหลากหลายรูปแบบการขนส่งหลากหลายรูปแบบ ท่าเรือน้ำทวาย ท่าเรือน้ำลึกปากบารา การขนส่งหลายรูปแบบการประหยัดพลังงานการประหยัดพลังงาน โลจิสติกส์ด้านการขนส่ง การโปรแกรมเชิงเส้น การเปลี่ยนแปลงการประโยชน์ของทีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพังทลายของลาดดินการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการเรียงตัวขอเส้นใยการลดต้นทุนการขนส่งการลดต้นทุนและพลังงานการลอยตัวด้วยตนเองการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การเสื่อมสภาพเนื่องจากการเป็นสนิมการวิเคราะห์ความอ่อนไหวการวิเคราะห์แบบพลศาสตร์ แผ่นดินไหว อ่าวไทย ท่าเรือแหลมฉบัง คลื่นแผ่นดินไหวสังเคราะห์การวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตการส่งออกผลไม้การสังเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังรับแรงเฉือนของดินทรายกำลังรับแรงดัดความหนืดคอนกรีตเสริมเส้นใยคอนกรีตไหลได้ดินถมตะกอนน้ำเสียทางจักรยานท่าเรือแหลมฉบังแบบจำลองการจราจรและขนส่งแบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์แผ่นดินไหวมอร์ตาร์มอร์ตาร์ไหลได้ระบบขนส่งสาธารณะแรงเสียดทานภายในสมบัติการไหลสมบัติการไหลของคอนกรีตเส้นใยโพลีโพรพิลีน

Executives


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)