ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Coupling.Enclosed gasenergy consumption.energy savingsFinite element method.flood hazard mapsHub PortInflatable MembranesInflow ChangeInland Transportinterlock mechanismIntermodal freight TransportIntermodal TransportInternal frictionLaem Cha Bang seaportLaem Chabang portLaemChabangPortLand Use ReformLightweight Materials Alternative MaterialsLiner RoutesLiquefactionmixed integer programmingModal ShiftMulti-objective optimization modelOptimization ModelPakbara portPasak Jolasid DamPasak River BasinP-hub median problemPrachuab seaportPrecast concrete structurePublic Transit Systemrecycled aggregate qualityresource replacementResource schedulingresource replacementresource-constrained floatRiverine TransportseaportSelf-compacting mortarsewage sludgeshear behaviorshear wave velocityShearWaveVelocitysize effectSmart Growthsmart structuresSoftware developmentsoil dynamicssteel hubsteel industrySuperplasticizersynthetic accelerogramtotal project costTransit-Oriented DevelopmentTransport EconomicsTransport EnvironmentTransport Logistics verificationViscosity modifying agentwater-related climate changeการขนส่งแบบผสมผสาน (Intermodalการขนส่งแบบผสมผสาน การประหยัดพลังงาน แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์ การขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็กการขนส่งหลากหลายรูปแบบการขนส่งหลากหลายรูปแบบ ท่าเรือน้ำทวาย ท่าเรือน้ำลึกปากบารา การขนส่งหลายรูปแบบการประหยัดพลังงานดินถมตะกอนน้ำเสียท่าเรือแหลมฉบังแบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์แบบจำลองหลายวัตถุประสงค์แบบจำอลงการถดถอยแบบโลจิสติกส์ (Logistics Regression Analysis)ปฐพีพลศาสตร์ประหยัดพลังงาน (Energy Savingsแผ่นดินไหวระบบขนส่งสาธารณะระบบรถไฟฟ้าแรงลอยตัวแรงเสียดทานภายในโลจิสติกส์งานขนส่งโลจิสติกส์ผลไม้วัสดุคอนกรีต วัสดุทางเลือก Floating Sheltersวัสดุมวลเบาวิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมจราจร วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนวิศวกรรมปฐพีนอกฝั่งวิศวกรรมปฐพีแผ่นดินไหววิศวกรรมปฐพีและฐานรากวิศวกรรมแผ่นดินไหววิศวกรรมแหล่งนำ้และการจัดการเวลาสมบัติการไหลสมบัติการไหลของคอนกรีตเส้นใยสังเคราะห์แหลมฉบังอากาศยานไร้คนขับอ่าวไทยอู่ขุดแห้ง อู่ขุดแห้ง คานเรือลาดเอียง ตัวยกเรือทางดิ่ง

Executives


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)