Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Education

 • Ph.D(Geotechnology), Saitama University, ญี่ปุ่น, 2558

Interest

ธรณีเทคนิค

Administrative Profile

 • มึ.ค. 2562 - ก.พ. 2566 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
 • ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2559 - ธ.ค. 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์(รักษาการแทน) วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)