Person Image

  Education

  • บธ.ม., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • ศศ.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527

  Expertise Cloud

  การบริหารบุคลากรการผลิตไฟฟ้าเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีความต้องการความพึงพอใจความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้เชื้อเพลิงชีวมวลดัชนีชี้วัด(KPI)ทุนชุมชน แผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนปิโตรเลียมผลกระทบ สิ่งแวด อมตะนครผู้ถือประโยชน์ร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพนักงานภาคตะวันออกภาพลักษณ์ระดับความสามารถรูปแบบการท่องเที่ยวโลจิสติกส์ เกณฑ์คุณภาพวัฒนธรรมวิสาหกิจขนาดย่อม: ธุรกิจขนาดย่อม: ผู้ประกอบการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจสถานีวิจัยด้านพืช(Plant Research Stationสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม โครงการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวส่วนประสมทางการตลาดบริการสหกรณ์สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวองค์กรและการจัดการ การพัฒนา การวิจัยและประเมินผลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเอกลักษณ์

  Interest

  องค์กรและการจัดการ การพัฒนา การวิจัยและประเมินผลสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคาร10

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)