Search Result of "Flowability"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติการไหลของมอร์ตาร์ไหลได้ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของโคลนเผาและผงหินปูน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนพล ญาณวีรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2564

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of Viscosity modifying agent on flowability of self-compacting mortar

ผู้แต่ง:ImgDr.Anuwat Attachaiyawuth, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

นาย พลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

Resume

Img

Researcher

นาย ธนพล ญาณวีรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วัสดุคอนกรีต , การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การเสื่อมสภาพเนื่องจากการเป็นสนิม, การตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสื่อมสภาพ, การวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีต

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมและสมบัติของคอนกรีตไหลได้ผสมเส้นใยสังเคราะห์เมื่อมีการเรียงตัวที่แตกต่างกัน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

Researcher

ดร. อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยด้านคอนกรีตพิเศษและโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธา

Resume