Person Image

  Education

  • วศ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วศ.ด.(วิศวกรรมอตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  2k แฟคตอเรียลautonomous vehicleECO Industrial TownECRSFood SafetyGeographic Information Systemgraphical - based methodHACCPLagrange MultiplierLand SuitabilityLinear Fractional Programminglinear programmingmachine visionmeasurement platformmobile robotnon-standalone 5G networkpostural balance assessmentPoultry ProductionQuality function deploymentQuality Managementtracked vehiclestwo - stageTwo-stage Linear Programminguncertainties on the right hand sidesกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์การขนส่งการขนส่งกรณีมีน้ำหนักบรรทุกการขึ้นรูปยางพาราการควบคุมคลังวัตถุดิบการควบคุมคลังสินค้าการควบคุมคุณภาพการควบคุมสินค้าคงคลังการจัดสมดุลสายการผลิตการจัดสมดุลสายการผลิต วิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์การจัดสรรลูกค้าการจัดเส้นทางการจัดเส้นทางรถรับส่งการประกอบคอยล์เย็นการปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกการเพิ่มประสิทธิภาพการลดของเสียการลดข้อบกพร่องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง ศูนย์บริการยาง กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่การเลือกที่ตั้ง ชิ้นส่วนยานยนต์ กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่การวิเคราะห์ Therbligsการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบไมโครการวิจัยการดำเนินงานการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาการสั่งซื้อที่ประหยัดการออกแบบการทดลองการออกแบบการทดลอง และการจำลองสถานการณ์ความสูญเปล่าไคเซ็นจุดสั่งซื้อใหม่ชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ซิกซ์ ซิกม่าต้นทุนคุณภาพตัวแบบการขนส่งตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน การจัดสรรลูกค้าตัวแบบการมอบหมายงานตู้แช่แข็งตู้แช่อาหารเทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกบริการทางด้านการรักษาพยาบาลปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะปัญหาการเดินทางของพนักงานขายปัญหาการตัดวัสดุ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โปรแกรมเชิงเส้นพรีเมี่ยมเอ็กเซลโซลเวอร์ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจลดต้นลดต้นทุนโลจิสติกส์วิเคราะห์ต้นทุน

  Interest

  การวิจัยการดำเนินงาน, การออกแบบการทดลอง และการจำลองสถานการณ์, โลจิสติกส์, การปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพ, การควบคุมคุณภาพ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 23713 ชั้น 7 อาคาร 23
    • ห้องห้องปฏิบัติการโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต ชั้น 3 อาคาร2

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Design of an Autonomous Tracked Mower Robot using Vision-Based Remote ControlYaovaja K., Bamrungthai P., Ketsarapong P.20192019 IEEE Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering, ECICE 2019
   ,pp. 324-327
   4
   2An adaptive special purpose algorithm for a class of two - stage single constrained linear fractional programming problemKetsarapong P., Charnsethikul P., Witchakul S.2013Journal of Interdisciplinary Mathematics
   16(6),pp. 439-456
   1