สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

2k แฟคตอเรียลadditive manufacturingAgile manufacturingANOVABenders decompositionBidirectional OptionClassification analysisclosed-form expressionConstraint Logic ProgrammingContour tracingDelphi studyDynamic quadratic assignmentFeasibility StudyImage-based direct slicinginspection errorInterconnected contourslean productionNested contoursOptimizationPaper-based overtraced freehand sketchperiodic review base stock policyPut and Call OptionQuadratic Assignment Problem (QAP)quality control strategyRapid product developmentRapid prototypingSelective vacuum manufacturingSimulationsingle line drawingsingle-line drawingSketch-based modelingSketch-based modeling.SMESupply chain collaborationsupply chain contractsupply chain coordinationSupply chain managementSupply disruptionSupport material compositionTopological relationshipsVBAการขนส่งการควบคุมคุณภาพการควบคุมสินค้าคงคลังการจัดตารางการผลิตการจัดสมดุลสายการผลิตการจัดสมดุลสายการผลิต วิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์การจัดเส้นทางการจำลองทางคณิตศาสตร์การจำลองแบบปัญหาการปรับปรุงกระบวนการทดสอบ ECRS มูลค่ากิจกรรม การทดสอบดันเนต GR&Rการปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์การผลิตเนื้อสบู่เหลวการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การพยากรณ์การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในธุรกิจการลดของเสียการลดข้อบกพร่องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง ศูนย์บริการยาง กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดการออกแบบการทดลองการออกแบบการทดลอง และการจำลองสถานการณ์การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล การควบคุมคุณภาพ การผลิตเนื้อสบู่เหลวการออกแบบการทดลองแบบแฟคตอเรียลการออกแบบการทดลอเชิงแฟคทอเรียลการออกแบบการไหลการออกแบบระบบแสงสว่างขนมไทยของเสียข้อบกพร่องด้านสีความสูญเปล่าค่าคุณภาพคุณวุฒิวิชีพเครื่องจักรขนานเครื่องปรับอากาศเครื่องล้างกรวยจานเครื่องปั่นเหวี่ยงโครงข่ายประสาทเทียมจริยธรรมจุดสั่งซื้อใหม่ชุดแยกซิกซ์ ซิกม่าดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมต้นทุนคุณภาพตัวแบบการขนส่งตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน การจัดสรรลูกค้าตัวแบบการมอบหมายงานตารางทำงานแพทย์ตู้แช่แข็งตู้แช่อาหารแบบจาลองทางคณิตศาสตร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ต้นทุนสมดุลสายการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ฮิวริสติกส์

Executives


Persons (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 185 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 49 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 136 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)