ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2023

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2023

Publish Year International Journal 3
2023 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.รุจาภา นันทโพธิ์เดช, "An economic assessment on two investment options for bulk sugar dispensing methods in the warehouse of a seaport firm", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 121-129
2023 exศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์, inดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adaptive Elevator Kinematics Optimization Based Dual Response Algorithm for Determining Proper Levels in Plaster Milling Process Parameters", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023, หน้า 1-13
2023 inนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววชิราภรณ์ ยินดี, exนางสาวศุทธินี ปัทมะนาวิน, inดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Three-dimensional Thai dessert printing: A preliminary study on Khanom Ar-Lua", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2023, หน้า 971-978
Publish Year National Journal 5
2023 inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชิราภรณ์ วงศ์แสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทำธุรกรรมซื้อ-ขายในตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023
2023 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว พิมพ์ลภัส เปรมทอง, exนาย อาภากร กาละ, "การศึกษาปัจจัยสำหรับการเลือกใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในจังหวัดชลบุรี", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023, หน้า 95-105
2023 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exคัมภีร์ราญา ลือศักดิ์, exธนพร ฉายสุวรรณ, "การควบคุมคลังเวชภัณฑ์โดยกำหนดปริมาณการเบิกเวชภัณฑ์ที่หมาะสม ตามงบประมาณประจำปีด้วยสเปรดชีท กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล", วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 79-90
2023 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกําหนดจํานวนรถโฟล์คลิฟท์ในกระบวนการขนถ่ายไม้อัดแปรรูปส่งออกโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์", วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม , ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 35-43
2023 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบฟัซซี่เกรย์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 353-368

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2023 inนายนันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Selection of cold chain logistics service providers considering new technologies for fresh fruit export commodities by using a Fuzzy Grey Relational Analysis", The 10th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA-EU 2023), 10 มกราคม 2023, Rome สาธารณรัฐอิตาลี
2023 exนางพุทธชาติ คำมาก, inดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DUST EXPLOSION RISK ASSESSMENT IN THE STORAGE BIN OF MICROCRYSTALLINE CELLULOSE BY FAULT TREE ANALYSIS", 18th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 กันยายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 11
2023 exพงษ์มานัส ลาญดล, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานผลิตนอร์มอลพาราฟิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exวรพงษ์ เกียรติเมธา, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการโครงการก่อสร้างของโรงกลั่นน้ำมันโดยใช้วิธีเส้นทางวิกฤติและวิธีการประเมินผลและทบทวนโครงการ", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566, 12 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 exรุจาภา นันทโพธิ์เดช, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี 2566, 11 - 12 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inนางสาวจันจิรา คงชื่นใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดสมดุลสายการผลิตโดยใช้วิธีฮิวริสติกส์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2566, 11 - 12 พฤษภาคม 2023, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2023 exนางสาวจุฑาทิพย์ นวลสว่าง, inดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์งานยกกระสอบปูนซีเมนต์วางบนเครื่องผสมปูน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 ประจําปี 2566, 12 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 exสรัญญา พากอง, exศิรประภา โชครวย, inนายจิรเกียรติ ทรายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมภายใต้ผลกระทบของการแจกแจงของระยะเวลาการหยุดชะงักของอุปทานที่ไม่ได้กำหนด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41, 11 - 12 พฤษภาคม 2023, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐรัตน์ นนทะวงศรี, exอรปรีญา สอนสิทธิ์, "การจัดการคลังเวชภัณฑ์ยาด้วยระบบสั่งซื้อแบบรอบเวลาการสั่งคงที่ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตัวอย่าง", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 8, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัลยา จำปาศรี, "การจัดการเส้นทางยานพาหนะ กรณีศึกษา : ร้านขายส่งน้ำดื่มแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 8, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 exเอกลักษณ์ สีหาบุตร, inดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนทรัพยากรก่อสร้าง ด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคารและการจัดการโครงการ", นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19, 24 - 25 กรกฎาคม 2023, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2023 inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิณัฐ คำปาน, exอัครวิชญ์ ชีวะธรรมนนท์, "การจำลองสถานการณ์เพื่อลดเวลารอคอยของผู้ป่วย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลแหลมฉบัง", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566, 11 - 12 พฤษภาคม 2023, บางละมุง ชลบุรี ประเทศไทย
2023 exนางสาววริศศรา สาวงศ์นาม, inดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 7, 6 ธันวาคม 2023, มหาสารคาม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=02]