ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2020

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhissanu Sudjarittham, "Two-DimensionalCutting Stock Problems with a Modified Column Generation Method", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 217-225
Publish Year National Journal 1
2020 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการยางโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 177-186

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.พัชรา ศรีพระบุ, อาจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improving service efficiency of a container yard through simulation modeling", 2020 IEEE 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2020), 16 - 21 เมษายน 2020, ภูเก็ต ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=02]

แสดงความคิดเห็น

(0)