Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2558
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  AerospaceArgo-industryAutomation SystemBi-objectiveBulk sugar dispensingCalibrationCauchy distributioncontainer terminalContainer yardEfficiency ImprovementEngineering EconomyFacility layoutFeasibility StudyGenetic algorithmLocation SelectionLogisticsMeta-heuristicMulti-objectiveNATO Standard AgreementsOptimizationParallel machineParallel machinesParticle Swarm Optimizationperformance evaluatingProduction schedulingReentrant flow shopRotainerScheduling TheorySequence dependent setup timeService efficiencySimulationsimulation analysisTractor truckUnidirectional flow path designWarehouseกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางน้ำการขนส่งสินค้าการจราจรการจัดการท่าเรือการจัดการสินค้าคงคลังการจัดตารางการผลิตการจัดสมดุลการผลิตการจัดสมดุลสายการประกอบการจัดสมดุลสายการผลิตการจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผสมการจําลองสถานการณ์การจำลองทางคณิตศาสตร์การจำลองแบบปัญหาการจำลองสถานการณ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการปรับพารามิเตอร์การปรับพารามิเตอร์อัตโนมัติการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การโปรแกรมเชิงเส้นจานวนเต็มการผลิตรถกึ่งพวงการผลิตรถกึ่งพ่วงการศึกษาความเป็นไปได้การสอบเทียบเครื่องมือวัดการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเจนเนติกอัลกอริทึมท่าเรือท่าเรือแหลมฉบังเทคโนโลยีสะอาดเทศบาลนครแหลมฉบังธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบจาลองทางคณิตศาสตร์แบบจําลองสถานการณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประสิทธิภาพประสิทธิภาพการบริการปลานลิ การวิเคราะห์การลงทุน เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ อัตราผลตอบแทน ปลานิล การวิเคราะห์การลงทุน เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ อัตราผลตอบแทนปัญหาเชิงอุตสาหกรรมโปรแกรมกำหนดการเชิงเส้นผังโรงงานผู้ป่วยนอกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพลาสติกแผ่นพื้นที่การทำงานร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมืองพัทยารถหัวลากลานกองสินค้าลานจัดเก็บตู้สินค้าลานตู้คอนเทนเนอร์เปล่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยวสมดุลสายการผลิตสายการประกอบแบบผสมหมวกกันน็อกห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกแหลมฉบังอนุรักษ์พลังงานอากาศยานไร้คนขับอุตสาหกรรมการผลิตลิฟท์อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอุปโภคฮิวริสติกส์

  Interest

  Scheduling Theory, Feasibility Study

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Embedding ant system in genetic algorithm for re-entrant hybrid flow shop scheduling problems with time window constraintsChamnanlor C., Sethanan K., Gen M., Gen M., Chien C.F.2017Journal of Intelligent Manufacturing
  28(8),pp. 1915-1931
  49
  2Re-entrant flow shop scheduling problem with time windows using hybrid genetic algorithm based on auto-tuning strategyChamnanlor C., Sethanan K., Chien C.F., Gen M., Gen M.2014International Journal of Production Research
  52(9),pp. 2612-2629
  44
  3Bi-objective optimization for reentrant shop scheduling problemChamnanlor C., Sethanan K.2015Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  14(4),pp. 447-460
  3
  4Improving Service Efficiency of a Container yard through Simulation ModelingSriphrabu P., Chamnanlor C.20202020 IEEE 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2020
  ,pp. 419-424
  1