Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2558
 • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545

Expertise Cloud

AerospaceArgo-industryAutomation SystemBi-objectiveCalibrationCauchy distributioncontainer terminalContainer yardEfficiency ImprovementFacility layoutFeasibility StudyOptimizationParallel machineParallel machinesParticle Swarm Optimizationperformance evaluatingProduction schedulingReentrant flow shopScheduling TheorySequence dependent setup timeService efficiencySimulationsimulation analysisTractor truckUnidirectional flow path designกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางน้ำการขนส่งสินค้าการจราจรการจัดการท่าเรือการจัดการสินค้าคงคลังการจัดตารางการผลิตการจัดสมดุลการผลิตการจัดสมดุลสายการประกอบการจัดสมดุลสายการผลิตการจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผสมการจำลองทางคณิตศาสตร์การจำลองแบบปัญหาการจำลองสถานการณ์การจำลองสถานการณ์ท่าเรือการตัดสินใจการถดถอยโลจิสติกสการประเมินศักยภาพการปรับปรุงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปรับพารามิเตอร์การปรับพารามิเตอร์อัตโนมัติการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การโปรแกรมเชิงเส้นจานวนเต็มการผลิตรถกึ่งพวงการผลิตรถกึ่งพ่วงการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การพยากรณ์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกการลงทุนการเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังโรงงานการวางแผนการผลิตการวางแผนการผลิตรวมการวางแผนความต้องการวัตถุดิบการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นการศึกษาความเป็นไปได้การสอบเทียบเครื่องมือวัดการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเจนเนติกอัลกอริทึมท่าเรือท่าเรือแหลมฉบังแบบจาลองทางคณิตศาสตร์แบบจําลองสถานการณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประสิทธิภาพประสิทธิภาพการบริการปลานลิ การวิเคราะห์การลงทุน เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ อัตราผลตอบแทน ปลานิล การวิเคราะห์การลงทุน เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ อัตราผลตอบแทนปัญหาเชิงอุตสาหกรรมโปรแกรมกำหนดการเชิงเส้นผังโรงงานผู้ป่วยนอกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพลาสติกแผ่นพื้นที่การทำงานร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมืองพัทยารถหัวลากลานกองสินค้าลานจัดเก็บตู้สินค้าโลจิสติกส์การท่องเที่ยวสมดุลสายการผลิตสายการประกอบแบบผสมหมวกกันน็อกห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกแหลมฉบังอนุรักษ์พลังงานอากาศยานไร้คนขับอุตสาหกรรมการผลิตลิฟท์อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอุปโภคฮิวริสติกส์

Interest

Scheduling Theory, Feasibility Study

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Re-entrant flow shop scheduling problem with time windows using hybrid genetic algorithm based on auto-tuning strategyChamnanlor C., Sethanan K., Chien C.F., Gen M., Gen M.2014International Journal of Production Research
52(9),pp. 2612-2629
44
2Embedding ant system in genetic algorithm for re-entrant hybrid flow shop scheduling problems with time window constraintsChamnanlor C., Sethanan K., Gen M., Gen M., Chien C.F.2017Journal of Intelligent Manufacturing
28(8),pp. 1915-1931
40
3Bi-objective optimization for reentrant shop scheduling problemChamnanlor C., Sethanan K.2015Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
14(4),pp. 447-460
2
4Improving Service Efficiency of a Container yard through Simulation ModelingSriphrabu P., Chamnanlor C.20202020 IEEE 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2020
,pp. 419-424
1