Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541
  • วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2545
  • D.Eng.(Mechanical Engineering), Institut National Polytechnique de Grenoble, ฝรั่งเศส, 2549

  Expertise Cloud

  AerospaceAluminum ProfileBuilding Information Modellingcase-based reasoningCBRChickenCollaborative DesignComputer Aided Process PlanningComputer ProgramComputer Software Development for IndustryComputer Vision SystemConstruction Project Managementcooperative design methodologyCost ControlCritical Path MethodData AnalyticsEco-product design.EggshellsEngineering Management CAPP Cooperative DesignFeasibility Studyfinite element methodforging process designFurniture Design and ManufacturingImage ProcessingInformation system modelingIntegrated design methodologyKnowledge based modellingknowledge based systemLCALogisticsMetal CastingMoldNATO Standard Agreementsneural networksntegration of product and process planningPlastic injection industryRoboticsSupply chain managementWasteWood furniture design and manufacturingกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพการจัดการวิศวกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรการบริหารงานก่อสร้างการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลการประมวลผลภาพการประเมินวัฏจักรชีวิตการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม ออกแบบแม่พิมพ์ กระบวนการผลิตการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ควบคุมต้นทุนเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเครื่องล้างกรวยจานเครื่องล้างกรวยจานเครื่องปั่นเหวี่ยงต้นทุนตามกิจกรรม การประกอบและเชื่อมท่อโลหะแปรรูปธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ำยางข้นบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมแบบจำลองสารสนเทศอาคารประสบการณ์ผู้ใช้ประสิทธิภาพในการผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียมยางธรรมชาติระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารงานซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ระบบผู้เชี่ยวชาญระบบผู้เชี่ยวชาญฐานกรณี วิเคราะห์ความผิดพลาด อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสาธารณูปโภคของอาคาร ระบบฐานกรณี โปรแกรมประยุกต์บนเว็บโลชั่นวางแผนความต้องการวัสดุและแผนการผลิตเว็บแอปพลิเคชันสายการบรรจุอาหารสายงานวิกฤตห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับอาหารพร้อมรับประทานอินเทอร์เน็ตออฟติง

  Interest

  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม ออกแบบแม่พิมพ์ กระบวนการผลิต, Computer Software Development for Industry, Computer Aided Process Planning

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2557 - มี.ค. 2561 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)