Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541
  • วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2545
  • D.Eng.(Mechanical Engineering), Institut National Polytechnique de Grenoble, ฝรั่งเศส, 2549

  Expertise Cloud

  AerospaceAluminum Profilecase-based reasoningCBRCollaborative DesignComputer Aided Process PlanningComputer ProgramComputer Software Development for Industrycooperative design methodologyEco-product design.Engineering Management CAPP Cooperative DesignFeasibility Studyfinite element methodforging process designFurniture Design and ManufacturingInformation system modelingIntegrated design methodologyKnowledge based modellingknowledge based systemLCALogisticsNATO Standard Agreementsneural networksntegration of product and process planningPlastic injection industrySupply chain managementWood furniture design and manufacturingกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพการจัดการวิศวกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม ออกแบบแม่พิมพ์ กระบวนการผลิตการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเครื่องล้างกรวยจานเครื่องปั่นเหวี่ยงต้นทุนตามกิจกรรม การประกอบและเชื่อมท่อโลหะแปรรูปธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ำยางข้นบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียมระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารงานซ่อมบำรุงระบบผู้เชี่ยวชาญระบบผู้เชี่ยวชาญฐานกรณี วิเคราะห์ความผิดพลาด อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสาธารณูปโภคของอาคาร ระบบฐานกรณี โปรแกรมประยุกต์บนเว็บโลชั่นวางแผนความต้องการวัสดุและแผนการผลิตห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกอากาศยานไร้คนขับ

  Interest

  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม ออกแบบแม่พิมพ์ กระบวนการผลิต, Computer Software Development for Industry, Computer Aided Process Planning

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)