ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
อุตสาหกรรมและการจัดการการผลิต
LAB13
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

อุตสาหกรรมและการจัดการการผลิต

LAB13

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง

Email: sfengcwn@src.ku.ac.th

Phone Number: 038-354580 2843

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางศิริรัตน์ ชุติชูเดช

Email: srcsrr@ku.ac.th

Phone Number: 038354849

ผศ.สิรางค์ กลั่นคำสอน

Email: srcsrkk@ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4850-6

ผศ.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ

Email: pensuda.p@nontri.ku.ac.th

Phone Number: 038-354580 ต่อ 2836

ผศ.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี

Email: srcnvk@ku.ac.th

 

ผศ.ฐิติกร พัตนพิบูล

Email: sfengttp@src.ku.ac.th

 

ผศ.เชฎฐา ชำนาญหล่อ

Email: sfengctc@src.ku.ac.th

Phone Number: 038 354 580 ext. 283

ผศ.นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์

Email: srcnws@ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4850-2

ผศ.จันจิรา คงชื่นใจ

Email: sfengjjk@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4850-6

ผศ.ประภาพรรณ เกษราพงศ์

Email: sfengppk@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4850-6

ผศ.จักรินทร์ กลั่นเงิน

Email: sfengjkk@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4580-4#662712

ผศ.ธนพันธ์ คงทอง

Email: sfengtnk@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4850-6

ผศ.จิราภรณ์ ประดับวงษ์

Email: sfengjrp@src.ku.ac.th

Phone Number: 2830