ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
กลศาสตร์การประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
AMPD
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

กลศาสตร์การประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

AMPD

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.บุญธรรม วงศ์ไชย

Email: sfengbtw@src.ku.ac.th

Phone Number:

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง

Email: sfengcwn@src.ku.ac.th

Phone Number: 038-354580 2843

นายประทีป ชัยเสริมเทวัญ

Email: sfengptc@src.ku.ac.th

Phone Number: 038-354850 ต่อ 2847

ผศ.อรรถพล ชัยมนัสกุล

Email: sfengatc@src.ku.ac.th

 

ผศ.สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์

Email: sfengstw@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4580-4

ผศ.ฐิติกร พัตนพิบูล

Email: sfengttp@src.ku.ac.th

 

รศ.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ

Email: sfengpup@src.ku.ac.th

Phone Number: 0818260014

นายสราวุฒิ ยอดมุณี

Phone Number: 0-3835-4850-6

 

ผศ.ประพจน์ ขุนทอง

Email: fengppk@ku.ac.th

Phone Number: 029428555

ภูวนาท หิรัญสินธุ์

 

 

อานนท์ ถ้ำหิน

 

 

ทศพล ภูมิเรศสุนทร

 

 

อธิษฐ์พร ม่วงกำจัด

 

 

ญาณวุฒิ ชวาลสันตติ

 

 

ธนพงศ์ จันทนะโสตถิ์

 

 

วชิรภูมิ เชยชะนันท์

 

 

ธนกร เพียรทอง

 

 

อภิชัย ชื่นฤดี

 

 

ทัตเทพ เฮงสาโรชัย

 

 

ธีรพงษ์ ตรีราภี

 

 

นพนภา จตุราวิยสัจ

 

 

ธมนวรรณ นาคเสนอินทร์